งานแผนและยุทธศาสตร์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายประเสริฐ คลื่นแก้ว

นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ

น.ส.จินตนา ศรีคำ

เจ้าพนักงานพัสดุ