# วันที่ วันที่ตามหนังสือ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้ส่ง ประเภทของหนังสือ ชื่อแผนก ไฟล์
1 497 04 ก.พ. 2563 สธ 0210.06/ว 257 ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
2 499 18 ก.พ. 2563 อด 0032.011/1092 ขอเชิญประชุมร่วมพัฒนาโครงการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุทกรายตลอดทั้งปี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
3 501 11 ก.พ. 2563 อด 0032.013/924 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานENV งานENV งานENV ดาวน์โหลด
4 502 19 ก.พ. 2563 อด 0032.002/1128 ขอเชิญร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
5 503 17 ก.พ. 2563 สปสช.5.38/ว.1363 แจ้งแนวทางทางการ การบริหารจัดการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานการเงิน/งานบัญชี งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
6 511 19 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1127 ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประกอบการเตรียมรับ PNC Sepsis จังหวัดอุดรธานี 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ Sepsis ดาวน์โหลด
7 512 19 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1106 ขอ สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ซี ในสถานพยาบาลสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
8 513 19 ก.พ. 2563 อด.0032.002/1129 ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพที่ สำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Web Conference สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
9 515 20 ก.พ. 2563 อด 0032.013/1160 สรุปแนวทางและติดตามการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนศาสตร์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
10 516 18 ก.พ. 2563 สธ 0233.04/463 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
11 518 19 ก.พ. 2563 สธ 0233.02/469 รายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563และรายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มอใช่ยา ปีงบประมาณ 2563และรายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณที่มีใช่ยา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
12 524 14 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1041 การเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
13 525 12 ก.พ. 2563 อด 0032.006/954 ขอส่งข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารในเขตรับผิดชอบ ประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
14 533 18 ก.พ. 2563 อด 0023.013/1088 ลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ E-Leaning หลักสูตรอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานENV ดาวน์โหลด
15 535 20 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1192 ขอเลื่อนวันประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม และทบทวนเคสการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โซน 2 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
16 538 17 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1079 ส่งตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
17 543 20 ก.พ. 2563 อด 0032.011/1150 ขอเชิญร่วมดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ สสจ.อุดรธานี โครงการ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
18 546 21 ก.พ. 2563 อด 0032.011//1235 เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Service plan สาขา Thalassemia สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
19 548 21 ก.พ. 2563 vf 0032.011/1267 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพอาสาฉุกเฉินทางด้านการแพทนย์ EMR สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
20 549 21 ก.พ. 2563 อด 0032.011/1231 ขอเชิญอบรมการเข้าสู่กระบวนการพัมนารับรองคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
21 553 21 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1271 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติ(1มีนาคม 2563) สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
22 554 19 ก.พ. 2563 สธ 0233.03/473 การรับสมัครแพทย์เข้าศีกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
23 555 21 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1239 ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ห้องเก็บเงิน งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ห้องเก็บเงิน งานการเงิน ดาวน์โหลด
24 556 21 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1236 ขอเชิญประชุมการประเมินคุณภาพการพยาบาล สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
25 559 11 ก.พ. 2563 สธ 1009.6/ว.425 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
26 561 24 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1290 ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ กรณีมารดาและทารกตาย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ PCT ดาวน์โหลด
27 568 24 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1289 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
28 569 24 ก.พ. 2563 สธ 0616/0642 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
29 573 25 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1342 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง งานสารสนเทศและเทคโนโลยี COC ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) งานENV งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก PCT กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานควบคุมโรค Sepsis กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเก็บเงิน งานการเงิน ดาวน์โหลด
30 575 24 ก.พ. 2563 อด 0024/1654 ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
31 576 25 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1308 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
32 577 25 ก.พ. 2563 - ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
33 579 25 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1334 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
34 580 24 ก.พ. 2563 อด 0032.001/1301 ทบทวนและยืนยันรายการก่อสร้างที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
35 583 20 ก.พ. 2563 สอ.สธ.อด.173/2563 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ในห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
36 584 20 ก.พ. 2563 สปสช.2.16/ว.1475 การตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ กรณีการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เบ็ดเตล็ด งานเวชระเบียน ดาวน์โหลด
37 588 17 ก.พ. 2563 กค0416.4/ว51 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
38 589 26 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1362 ส่งตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
39 590 26 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1364 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
40 592 28 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1427 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดอุดรธานี 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
41 595 24 ก.พ. 2563 อด 0030/ว219 ขอส่งประกาศสำนักงานประกันสังคมฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
42 600 27 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1403 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
43 601 26 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1354 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม MCH Board ระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
44 603 24 ก.พ. 2563 อด0032.1/ว1629 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
45 604 21 ก.พ. 2563 อด0032.011/1233 แจ้งสรุปผลงานการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
46 605 26 ก.พ. 2563 อด 0032.010/105 ขอส่งคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาะารณสุขอำเภอ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
47 606 28 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1442 ขอเชิญประชุมเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
48 622 18 ก.พ. 2563 ศล.ว.4948/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
49 625 21 ก.พ. 2563 อด 0032.01582 เชิญประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
50 626 03 ก.พ. 2563 อด1332.02/21 ขอเบิกอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้อย เบ็ดเตล็ด งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
51 647 02 มี.ค. 2563 อด 0032.003/1472 ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
52 663 24 ก.พ. 2563 อด 0032.012/1295 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์พื้นบ้าน ลดความอยากบุหรี่ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
53 672 06 มี.ค. 2563 อด 0032.008/1614 ขอเชิญประชุมพยาบาลเฝ้าระวังการควบคุมและแพร่กระจายเชื้อ IC จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
54 673 05 มี.ค. 2563 อด 0032.004/1602 เชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
55 677 05 มี.ค. 2563 อด 0032.003/1593 ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่ม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
56 693 09 มี.ค. 2563 อด 0032.006/1643 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์สรรเคมีป้องกันศัตรูพืชในผักและผลไม้สดของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
57 694 09 มี.ค. 2563 อด 0032/4379 เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
58 707 11 มี.ค. 2563 ศธ 04250.39/180 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
59 751 13 มี.ค. 2563 อด 1318/623 การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานในพื้นที่แพร่ระบาด ศป.ปส.อ.วังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
60 752 17 มี.ค. 2563 สธ 0233.02/754 ขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เพื่อรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ PCT ดาวน์โหลด
61 754 09 มี.ค. 2563 อด 0032.006/1643 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์สรรเคมีป้องกันศัตรูพืชในผักและผลไม้สดของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
62 761 17 มี.ค. 2563 อด 0032.008/1925 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ตฤณ งามดี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
63 762 18 มี.ค. 2563 อด 0032.009/1942 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม/ทันตสาธารสุข ร่วมประชุมหารือ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
64 771 19 มี.ค. 2563 อด 0032.004/1953 ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคั สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
65 772 20 มี.ค. 2563 - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
66 786 18 มี.ค. 2563 สธ 0210.06/ว 591 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
67 787 03 มี.ค. 2563 ศล.ว.6642/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVIP-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 3 สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
68 794 12 มี.ค. 2563 สธ 0207.10/ว186 ระบบรายงานข้อมูล Smart Hospital สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
69 796 14 ก.พ. 2563 สธ 0204/ว 202 เตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงาานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
70 800 23 มี.ค. 2563 - รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกรณีโรคติดเชื้อโควิค 19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
71 801 20 มี.ค. 2563 อด 0032.004/2032 การใช้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
72 803 23 มี.ค. 2563 - การประเมินศักยภาพการให้บริการตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กายภาพบำบัด ดาวน์โหลด
73 807 23 มี.ค. 2563 อด 0032.012/2103 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันะ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
74 813 24 มี.ค. 2563 อด 1318/ว 716 แจ้งงดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและงดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
75 814 25 มี.ค. 2563 สธ 0233.02/797 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID 19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
76 823 24 มี.ค. 2563 อด 0032.004/2145 มาตรการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
77 825 24 มี.ค. 2563 สธ 0233.04/790 ขอเชิญส่งผลงาน Best practice ในการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 6 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
78 826 12 มี.ค. 2563 อด 0032.013/938 แจ้งการรับสนับสนุนวัสดุบรรจุขยะติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
79 838 24 มี.ค. 2563 สธ0225.05/ว 5817 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สดลแกนการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
80 840 27 มี.ค. 2563 - แจ้งการเตรียมความพร้อม cohort ward สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
81 841 27 มี.ค. 2563 - การเตรียมความพร้อมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานENV ดาวน์โหลด
82 858 31 มี.ค. 2563 สธ 0233.04/857 ขอให้ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
83 861 30 มี.ค. 2563 สปสช.5.38/8266 ขอเชิญประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
84 864 27 มี.ค. 2563 สธ0205.08/204 มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของเขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
85 883 02 เม.ย. 2563 อด 0032.008/2335 การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
86 888 31 มี.ค. 2563 อด 0032.008/2265 แนวทางการขับเคลื่อนการพัมนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปี 2563 ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(รพ.สต. สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
87 891 03 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2349 ขอขยายเวลาการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อ เข้าสู่ระบบการรักษา สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด งานENV งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
88 898 01 เม.ย. 2563 สปสช5.38/ว2304 แนวทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดโรคติดเชื้อ COVID-19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
89 904 25 มี.ค. 2563 สธ 0207.05/1112 การจัดซื้อหร้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
90 905 26 มี.ค. 2563 สรพ ว0097 การปรับแผนการดำเนินงาน การใช้เครื่องมือคุณภาพ 2P Safety Hospital สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
91 906 02 เม.ย. 2563 อด 0032.012/2329 แนวทางการใช้สมุนไพรต้านภัยโควิด-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
92 907 07 เม.ย. 2563 อด 0032.013/2408 ส่งคู่มือมาตรการเพื่อเป้นแนทางปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
93 911 07 เม.ย. 2563 อด 0032.013/2409 ส่งข้อสั่งการคำแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
94 916 25 มี.ค. 2563 - บริการของบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
95 922 31 มี.ค. 2563 สธ 0233.03/850 ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
96 923 09 เม.ย. 2563 อด 0032.012/2490 อด 0032.012/2490 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
97 926 08 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2476 การขอความอนุเคราะกห์ตอบแบบสอบถามทรัพยากรสาธารณสุขสาขาไต สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
98 927 09 เม.ย. 2563 อด 0032.012/2492 ประชาสัมพันธ์การจัดหายาฟ้าทะลายโจรสำหรับใช้ในหน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
99 928 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2513 ขอให้รายงานการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และจากกรุงเทพและปริมณฑล สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
100 929 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2512 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
101 930 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2514 การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญยัติโรคติดต่อ 2558 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
102 931 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2511 เผนแพร่แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
103 932 10 เม.ย. 2563 - การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
104 933 09 เม.ย. 2563 สปสช.5.38/8975 ขอเชิญประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
105 934 09 เม.ย. 2563 อด 0032.008/2510 โครงกาารสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVIP-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า สสจ.อุดรธานี โครงการ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
106 942 31 มี.ค. 2563 - แจ้งให้ทราบ SANOFI เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
107 943 10 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2585 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างที่ 10-16 เมษายน 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
108 946 08 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2452 ขอความร่วมมือส่งสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
109 948 07 เม.ย. 2563 อด 0032.011/171 แต่งตั้งครธกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
110 951 10 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/962 ขอแจ้งแนวทางการใช้ยา Favipiravir สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
111 955 13 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/977 ขอเชิญประชุมทางไกลการบันทึกข้อมูลการรักษา Case COVID-19 ผ่านระบบApplications ZOOM สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
112 956 13 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/978 ขอเชิญประชุมทางไกล Case Conference COVID-19 ผ่านระบบ Applications ZOOM สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
113 961 07 เม.ย. 2563 ศล.ว.10050/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVIP-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
114 963 02 เม.ย. 2563 BMS-LE63-275 ขอแจ้งแผนการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
115 964 03 เม.ย. 2563 กค 0416.4/ว 130 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางรชการ กรมบัญชีกลาง ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
116 973 14 เม.ย. 2563 - ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการ COVID-19 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
117 979 08 เม.ย. 2563 สธ 1009.6/ว 1054 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
118 984 15 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2647 การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ถูกให้แยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวตนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้น สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
119 985 30 มี.ค. 2563 สธ 0207.05.4/ว 658 แนวทางการของบประมาณระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบบมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทนวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
120 989 17 เม.ย. 2563 อด 0032.009/2741 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม/ทันตสาธารสุข ร่วมประชุมหารือ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
121 993 15 เม.ย. 2563 สธ0205.08/244 การรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมโรคของเขตสุขภาพที่8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบ็ดเตล็ด ทีม COVID-19 รพ. ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
122 998 17 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/1038 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
123 1002 16 เม.ย. 2563 อด 0032.013/2730 ส่งสำเนาหนังสือคำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
124 1014 09 เม.ย. 2563 สธ 0604.04/ว 232 ขอแจ้งแนวทางการทำความสะอาดหน้ากาก N95 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
125 1018 21 เม.ย. 2563 อด 0032.007/2796 แจ้งขอข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของผู้ที่ไม่มีสิทธิด้านรักษาพยาบาล เพิ่มเติม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
126 1019 21 เม.ย. 2563 - ขอข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
127 1021 08 เม.ย. 2563 สรพ ว0105 การสำรวจความต้องการและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของโรงพยาบาล 2P Safety ในสถานการณืโควิด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
128 1024 22 เม.ย. 2563 อด 0032.001/2861 หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกจ่ารยค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
129 1036 23 เม.ย. 2563 อด 0032.002/2894 สำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
130 1041 23 เม.ย. 2563 อด 0032/2887 คำแนะนำการสังเกตการณ์ที่บ้าน ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
131 1042 23 เม.ย. 2563 อด 0032/2829 ขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนและการออกรหัส SAT Code กรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
132 1043 23 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2899 แจ้งแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
133 1046 23 เม.ย. 2563 อด 0032.007/2910 การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
134 1047 23 เม.ย. 2563 อด 0032.007/2911 แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
135 1051 13 เม.ย. 2563 สธ 5102/ตบ./ร./ว.36/ แจ้งเลิกผลิตยาจำนวน 5 รายการ องค์การเภสัชกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
136 1052 17 เม.ย. 2563 สปสช.5.38/ว.2532 ขอความร่วมมือร่วมแสดงคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
137 1054 24 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2968 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
138 1055 24 เม.ย. 2563 อด 0032.003/2966 แนวทางการจัดคลินิกบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID -19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
139 1056 27 เม.ย. 2563 - แบบสำรวจความต้องการติดตั้ง Internet และ CCTV สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
140 1058 24 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2971 อด 0032.004/2971 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
141 1059 27 เม.ย. 2563 - การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารงานราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)ฯ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
142 1060 21 เม.ย. 2563 สธ 0207.05/ว786 การปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
143 1061 20 เม.ย. 2563 อด 0017.2/ว 2522 ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
144 1066 27 เม.ย. 2563 อด 0032.004/3003 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในสถานการณ์ระบาดของ CQVID-19 สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
145 1067 27 เม.ย. 2563 อด 0032.004/3002 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
146 1071 28 เม.ย. 2563 อด 0032.009/3024 ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือบริการทันตกรรม ครั้งที่ 2/2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
147 1074 28 เม.ย. 2563 อด 0032/3022 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
148 1075 28 เม.ย. 2563 อด 0032/3021 การสวมชุดป้องกันการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
149 1088 27 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/1102 สธ 0233.04/1102 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
150 1090 29 เม.ย. 2563 อด 1318/957 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
151 1093 29 เม.ย. 2563 อด 0032/3064 กำหนดแนวทางการรายงานข้อมูลผู้ป่วยและทรัพยกรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานผ่านระบบ CO-WARD สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
152 1094 29 เม.ย. 2563 อด0032/3063 ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
153 1095 17 เม.ย. 2563 สธ 0508/ว2027 ขอแจ้งยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นสำหรับพยาบาล สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
154 1106 01 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1183 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
155 1107 30 พ.ค. 2563 อด 0032.013/3074 ส่งสำเนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
156 1109 01 พ.ค. 2563 อด 0032./ว 2781 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการดำเนินการตามคู่มือมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อโคโรนาไวรัส2019 จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
157 1112 17 เม.ย. 2563 สธ0207.06/7415 ชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
158 1114 17 เม.ย. 2563 สธ 0514/ว2063 แจ้งแบบฟอร์มการขอสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
159 1116 05 พ.ค. 2563 อด 0032.009/3166 อด 0032.009/3166 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
160 1117 21 เม.ย. 2563 BMS-LE63-323 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
161 1119 05 พ.ค. 2563 อด 0032.009/3167 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
162 1128 05 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1197 ขอแจ้งขยายเวลาส่งผลงาน Best practice ในกา รประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
163 1133 07 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1201 ขอเชิญประชุมทางไกล Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบ Applicatiob ZOOM สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
164 1135 08 เม.ย. 2563 อด 0032.011/3274 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
165 1137 08 พ.ค. 2563 อด 0032.012/3272 ขอเชิยเข้ารับการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
166 1138 08 พ.ค. 2563 อดอด 0032.011/3268 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัมนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ COC กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
167 1154 13 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3313 ขออเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัมนาโปรแกรม ANC Dashboard phase 2 ระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
168 1160 15 พ.ค. 2563 อด 0032.002/3387 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
169 1165 15 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3364 ขอนำส่งรหัสเข้าใช้งานระบบรายงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัฌโรค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
170 1167 15 พ.ค. 2563 อด 0032.008/3402 การให้ความช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
171 1169 15 พ.ค. 2563 สธ 0233.02/1274 สธ 0233.02/1274 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
172 1170 18 พ.ค. 2563 อด 0032.008/3454 จัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
173 1175 07 พ.ค. 2563 สรพ.ว0123 แจ้งการเตรียมต่ออายุการรับรอง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
174 1176 07 พ.ค. 2563 สธ 0644/ว.2328 การสนับสนุนกระดาษซัฐเลือด สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
175 1180 08 พ.ค. 2563 สธ 0244/ว.2333 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าชดเชยการตรวจคัดกรอง TSH สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
176 1182 28 เม.ย. 2563 สธ 0246/ว 832 แจ้งยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
177 1188 19 พ.ค. 2563 อด 1318/ว 1097 มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
178 1197 13 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3309 ขอเชิญอบรม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
179 1199 20 พ.ค. 2563 อด 0032.007/3527 ส่งแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้่วยสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
180 1213 13 พ.ค. 2563 สธ 0206.09.7/ว 945 แจ้งเวียนปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานการเงิน/งานบัญชี ดาวน์โหลด
181 1214 20 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3568 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองและดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID -19 สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
182 1215 20 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3553 ขอความร่วมมือติดตามเด็กเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
183 1219 22 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3606 การสนับสนุนกระดาษซับเลือด สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
184 1222 14 พ.ค. 2563 สธ 0918.07/ว445 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
185 1226 19 พ.ค. 2563 อด 0032.008/3512 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมถ่ายทอดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2563 ผ่านระบบ Webex สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานการพยาบาล งานENV ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ศูนย์คุณภาพ งานENV กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
186 1237 25 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3637 แจ้งขอความร่วมมือให้เตรียมความพร้อมและเร่งรัดบำบัดผู้ป่วยาเสพติดรูปแบบผุ้ป่วยนอกโปรแกรมกาย จิต สังคมบำบัด ระบบสมัครใจภายหลังสถานการณ์ควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาณ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
187 1238 25 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3638 แจ้งสรุปผลงานการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
188 1239 25 พ.ค. 2563 อด 1332/119 ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
189 1242 25 พ.ค. 2563 อด 0032.002/3650 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2)รอบที่ 3 สสจ.อุดรธานี โอนเงิน ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
190 1243 25 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3664 ขอส่งนิยามการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
191 1245 25 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3665 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
192 1247 26 พ.ค. 2563 อด 0032.002/3680 การขอใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
193 1248 20 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3552 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
194 1252 22 พ.ค. 2563 สธ 0212/ว 9720 แจ้งการใช้สิทธิ์ระบบประชุมทางไกล Clsco Webex Meeting ในนามกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
195 1258 08 พ.ค. 2563 สธ 0514/ว2327 แจ้งแนวทางการใช้น้ำมันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
196 1260 26 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1357 ขอความร่วมมือในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรหัส J44 เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
197 1261 27 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3736 ขอเชิญร่วมประชุม Conferrence กรณีมมารดา/ทารกเสียชีวิต/Case Near dead สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
198 1266 27 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3722 แจ้งจัดสรรงบค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานการพยาบาล งานการเงิน ดาวน์โหลด
199 1267 20 พ.ค. 2563 สธ 0212/ว 9517 ข้อปฏบัติการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
200 1277 27 พ.ค. 2563 อด 0032.005/3752 ขอเชิยเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียนการจัดทำสัญญานักเรียนทุนแพทย์ พยาบาลการเบิกเงินเพิ่มพิเศษ(พ.ต.ส.)เงินไม่ทำเวชฯและระเบียบวินัย ละเมิด ประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
201 1283 29 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3799 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
202 1288 29 พ.ค. 2563 อด 0032.013/3807 ขอความร่วมมือออกติดตามสถานประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
203 1291 29 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3805 การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
204 1294 28 พ.ค. 2563 สธ 0918.07/ว861 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 ปี 90 ปี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
205 1296 01 มิ.ย. 2563 อด1318/1199 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำจุดตรวจคัดกรองผู้เเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิม ลลักษณพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
206 1297 01 มิ.ย. 2563 อด 1318/ว 1198 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันสุข ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
207 1298 26 มิ.ย. 2563 อด 1318/ว 1158 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
208 1301 25 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/3647 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
209 1301 25 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/3647 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ดาวน์โหลด
210 1303 01 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/3860 ขอความอนุเคราะห์เครือข่ายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
211 1305 01 มิ.ย. 2563 อด 0032.009/3873 การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินงานทันตสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
212 1330 01 มิ.ย. 2563 สธ 0503.03/ว 374 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
213 1334 05 มิ.ย. 2563 อด 0032.002/3976 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
214 1335 05 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/3980 ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิค19 ผ่านระบบ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
215 1336 15 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3357 ขอยกเลิกการจัดทำรายงาน RTCM สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
216 1340 04 มิ.ย. 2563 อด 0032.006/3943 การตรวจประเมินตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประจำปี 2563-2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
217 1344 08 มิ.ย. 2563 อด 0032.001/4020 แนวทางการปรับปรุงบัญชีจากการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
218 1348 25 พ.ค. 2563 สธ 0621.05.5/3495 สรุปผลการประุเมินคุฯภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส ครั้งที่ 2/2563 ออนไลน์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
219 1357 10 มิ.ย. 2563 E-190950 มอบห้องพักฟรีแก่ทีมแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
220 1362 04 มิ.ย. 2563 อด 0032.006/3943 การตรวจประเมินตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประจำปี 2563-2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
221 1365 06 ม.ค. 3106 อด0032.101/ แจ้งจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service plan ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
222 1367 10 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/4068 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลียนเรียนรู้ และทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กายภาพบำบัด ดาวน์โหลด
223 1369 29 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3803 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
224 1378 11 มิ.ย. 2563 อด 0032/9865 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม VCT DAY ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
225 1388 12 มิ.ย. 2563 อด 0032.010/4119 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
226 1389 12 มิ.ย. 2563 อด 0032.013/4102 ขอความร่วมมือบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าว ประจำ เดือนมิถุนายน 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
227 1394 04 มิ.ย. 2563 สธ 1103.26/463 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
228 1395 29 มิ.ย. 2563 สธ 5102/ตบ.92/63 ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2563 องค์การเภสัชกรรม ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
229 1398 12 มิ.ย. 2563 อด 0032/4109 ขอความอนุเครราะห์เจ้าหน้าที่ประสานกลุ่มเป้าหมายและอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างน้ำลาย สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
230 1400 15 มิ.ย. 2563 อด 0032.012/4043 ส่งแนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรับ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
231 1401 15 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4166 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
232 1402 15 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/4168 แจ้งการจัดสรรนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งวดที่ 2ปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
233 1405 16 มิ.ย. 2563 อด 0032.007/4176 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานการเงิน ดาวน์โหลด
234 1406 16 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4181 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
235 1421 17 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/4226 ขอข้อมูลรายงาน STEMI และรายชื่อผู้ประสานงาน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
236 1422 17 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/4225 ขอข้อมูลรายงาน STROKE และรายชื่อผู้ประสานงาน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
237 1423 10 มิ.ย. 2563 สธ 0207.05/ว 1209 ขอความร่วมมือให้ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลระบบการจัดบริการ กำลังคน และทรัพยากรหลักของงานสุขภาพช่องปากปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
238 1424 16 มิ.ย. 2563 สธ 0233.02/1527 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการปรับลดค่าแรงสำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบอื่นที่่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
239 1433 17 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4235 ขอเชิยเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Good Practice Network Learning from COVID-19 and HIV care ผ่านระบบออนไลน์ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
240 1434 12 มิ.ย. 2563 สปสช.5.38/ว.3375 อุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
241 1443 19 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4253 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา COC กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
242 1444 15 มิ.ย. 2563 สปสช.2.57/ว.3410 การขอรับค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
243 1446 19 มิ.ย. 2563 - ขอเชิญประชุมผ่านโปรแกรม Zoom สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
244 1447 11 มิ.ย. 2563 สธ 0206.09.7/ว 393 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน โรงพยาบาลกุมภวาปี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
245 1448 19 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/4307 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกวัยรุ่นและคลิกนิกที่เกี่ยวข้องภายใต้ตัวชี้วัดยุทรสาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
246 1454 18 มิ.ย. 2563 อด 0032.1/ว5598 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ดาวน์โหลด
247 1456 16 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4195 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเอชไอวี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
248 1461 23 มิ.ย. 2563 อด 0032.012/4376 ขอเชิญประชุมสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
249 1462 23 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4364 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร้งท่อน้ำดี ที่มีอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ มากกว่าร้อยละ 5 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
250 1464 22 มิ.ย. 2563 สธ 0233.04/1550 ขอเชิญประชุมวิชาการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
251 1469 23 มิ.ย. 2563 อด 0032.007/4374 ขอเชิญประชุมแนวทางการประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียน และการบันทึกคะแนนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
252 1477 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4422 ขอเชิญประชุมการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดฟื้นมฟูยาเสพติดผ่านระบบ Teleconference สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
253 1478 25 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4482 อด 0032.004/4482 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
254 1479 19 มิ.ย. 2563 อด 0032.4306 คำสั่งมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ปกิบัติงานเก็บน้ำลายส่งรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
255 1484 23 มิ.ย. 2563 อด 62701/410 ขอความ อนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล/อสม.ในงานทอดถวายเทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ประจำปี 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
256 1485 17 มิ.ย. 2563 สธ 0409.4/ว.216 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 2562 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ งานENV งานENV ดาวน์โหลด
257 1487 24 มิ.ย. 2563 อด 0032/10660 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด หลักสูตร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5-9 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
258 1488 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.006/4457 แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการกรณีน้ำมันกัญชาที่หมดอายุ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
259 1491 24 มิ.ย. 2563 อด 1318/1480 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรครูฝึก ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
260 1492 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.013/4430 ขอความร่วมมือส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN CLEAN Hospital 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานENV ดาวน์โหลด
261 1493 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4421 อด 0032.011/4421 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
262 1496 26 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4581 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
263 1505 29 มิ.ย. 2563 สธ 0233.04/1602 ขอส่งคู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 สำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
264 1511 30 มิ.ย. 2563 อด 0032/4889 มาตรการดำเนินงานของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในประเทศและต่างประเทศ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
265 1530 26 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4584 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
266 1534 30 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4895 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
267 1536 02 ก.ค. 2563 อด 0032.004/4943 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานีเพื่อการพัฒนาระบบบริการ การป้องกันและควบคุมไวรัสตับอัก้สบ บี ซี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
268 1537 02 ก.ค. 2563 อด 0032.004/4945 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี*ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
269 1541 03 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5023 การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและการรายงานข้อมูลผ่านระบบ e-Report ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 และช่วงวันที่ 25-28 กรกฎาคม2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
270 1553 01 ก.ค. 2563 อด 0032.008/4924 ขอเชิญประชุม/รับนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ(Sepsis) สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานการแพทย์ Sepsis ดาวน์โหลด
271 1555 02 ก.ค. 2563 อด 0032.013/4947 เชิญชวนส่งผลงานเด่นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
272 1562 02 ก.ค. 2563 อด 0032.006/5003 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปกิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ประเด็นกัญชาทางการแพทยื สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
273 1564 08 ก.ค. 2563 อด 0032.004/2503 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
274 1565 08 ก.ค. 2563 อด 0032/11275 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและเปลี่ยนแปลงกำหนดการขอรับการสนับสนุน ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
275 1566 08 ก.ค. 2563 อด 0032/11276 แจ้งสรุปผลงานการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
276 1584 09 ก.ค. 2563 ศธ 04250.39/325 ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาลฉุกเฉิน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
277 1585 09 ก.ค. 2563 อด 0032.003/5118 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
278 1589 09 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5102 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายงานคนพิการจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
279 1592 09 ก.ค. 2563 อด 0032.007/5123 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้า สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
280 1593 09 ก.ค. 2563 อด 0032.012/5117 แจ้งการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการในการเข้าร่วมโครงการ IMC-TTM เขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาร 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
281 1596 09 ก.ค. 2563 สธ 0233.03/1702 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ชวิน ตันรัตนาวงศ์ ดาวน์โหลด
282 1597 09 ก.ค. 2563 สธ 0233.03/1703 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for primary care Doctor สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
283 1599 01 ก.ค. 2563 กคร.สน.0014/2563 ขอความร่วมมือให้แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรที่ยังค้างชำระ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
284 1600 16 มิ.ย. 2563 สน 0032.301/2122 ขอส่งใบเสนอราคายาสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารยืฝั้น อาจาโร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
285 1601 26 มิ.ย. 2563 ฺBMS-LE63-518 แจ้งนโยบายการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโปรแกรม BMS-HOSxPและ BMS-HOSxP XE บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
286 1609 10 ก.ค. 2563 อด 0032.006/5152 ส่งตัวอยา่งอาหารสดตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
287 1611 13 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5173 แจ้งแนวทางการดำเนินงานไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ แจ้งทุกฝ่าย กลุ่มงานการแพทย์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
288 1616 13 ก.ค. 2563 สธ 0233.02/1739 ขอความร่วมมือขับเคลืาอนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
289 1617 13 ก.ค. 2563 อด 0032.003/5199 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม MCH Board ระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
290 1620 26 มิ.ย. 2563 สธ 0233.04/1593 สธ 0233.04/1593 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
291 1621 27 ก.พ. 2563 สธ 0233.03/531 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 58 จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
292 1623 13 ก.ค. 2563 อด 0032.002/5213 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของสถานบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
293 1627 13 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5175 ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพื่อการกำกับติดตามงานโครงการระดับพื้นที่ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
294 1629 14 ก.ค. 2563 อด 0032.001/5227 ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
295 1630 13 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5166 แจ้งให้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
296 1648 16 ก.ค. 2563 - ไฟล์ข้อมูลเครียมจัดสรรเงินผุ้ป่วยนอกและผู้ป่วยในประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
297 1649 30 มิ.ย. 2563 - การเรียกคืนยา Zontrixone รุ่นการผลิต 1910129 บริษัทเกร็ด อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
298 1650 01 ก.ค. 2563 - การเรียกคืนยา Zontrixone รุ่นการผลิต 1910131และ 2001130 บริษัทเกร็ด อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
299 1653 22 มิ.ย. 2563 นม 0032.002/4/ว 963 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและเครื่องกรองอากาศด้วย HEPA FIL TER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
300 1671 05 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/3992 การประเมินตนเองด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในโปรแกรม HS 4 ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ งานENV ดาวน์โหลด
301 1678 17 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5346 แจ้งปรับแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรค โควิด สำหรับผู้ที่เดินมางจากจังหวัดระยอง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
302 1680 20 ก.ค. 2563 อด0032.012/5355 ขอเชิญเข้ารับการอบรมการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชา สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
303 1681 16 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5317 การย้ายข้าราชการและบุลกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
304 1682 20 ก.ค. 2563 อด 0032.012/5357 มอบหมายภารกิจผู้ประสานงาน ตามบทบาทหน้าที่ แพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
305 1701 20 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5398 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
306 1703 10 มี.ค. 2563 สธ 0621.02/ว.1593 ขอส่งแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ3) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
307 1704 10 ก.ค. 2563 อด 0032.013/5154 ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและน้ำ เพื่อรงรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
308 1705 20 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5399 ขอเชิยบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
309 1708 22 มิ.ย. 2563 สธ 0413.4/ว 1316 ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2563 กรมควบคุมโรค ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
310 1710 20 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5386 เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมและกำจัดไวรัสตับอักเวบ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
311 1715 22 ก.ค. 2563 อด 0032.007/5454 แจ้งกำชับการเบิกค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
312 1716 16 ก.ค. 2563 สธ 0233.04/1771 ขอส่งคู่มือการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
313 1720 22 ก.ค. 2563 อด 1318/ว 1708 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
314 1724 20 ก.ค. 2563 สธ 0233.03/1782 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกาาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา รอบที่ 1 และประกาศดควตารับสมัครฯ รอบที่2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
315 1728 21 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5452 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องถุงนยางอนามัยและสารหล่อลื่น สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
316 1729 22 ก.ค. 2563 - แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
317 1730 14 ก.ค. 2563 สธ 0210.08/ว164 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
318 1732 22 ก.ค. 2563 อด 0032/5482 ขอความร่วมมือดำเนินงานและรายงานผลการตรวจค้นหาหนอนพยาธิ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
319 1733 23 ก.ค. 2563 อด 0032.002/5496 ข้อสังเกตและแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังดักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
320 1737 23 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5516 ขอรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพลดอ้วนด้วยคีโตจีนิก ปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
321 1740 20 ก.ค. 2563 สธ 0207.04/ว 1591 ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทยืในสถานบริการสุขภาพ รอบที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
322 1756 24 ก.ค. 2563 อด 0032.001/5575 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
323 1765 22 ก.พ. 606 สธ 0233.03/1832 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
324 1768 30 ก.ค. 2563 อด 0032.007/5633 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความสามารถของโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
325 1771 10 ก.ค. 2563 สธ 1009.6/ว 1986 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
326 1777 29 ก.ค. 2563 อด 0032.002/5631 ขอความร่ววมมือตอบแบบสอบถามทบทวนตัวชี้วัด ประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
327 1779 29 ก.ค. 2563 อด 0032.003/5590 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON2 ต้านภัยดควิค 19 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
328 1790 31 ก.ค. 2563 อด 1318/ว 1748 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
329 1792 07 ก.พ. 606 อด 0032.008/5402 แจ้งเลื่อนการประชุม/นิเทสติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล PCT ดาวน์โหลด
330 1797 16 ส.ค. 2563 ศล.ว.18570/2563 การดาวน์โหลดเอกสาร COA ของน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
331 1798 03 ส.ค. 2563 สรพ/ว 0173 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
332 1801 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5762 มอบหมายภารกิจในการรับเสด็จ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
333 1802 31 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5693 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ทุกราย สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
334 1806 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5763 การพัฒนาระบบควบคุมความปลอดกภัยในการขนย้ายผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
335 1807 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5754 ขอเชิญส่งผลงานบุคคลมีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับบำเหน็จความชอบกรรีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
336 1809 16 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5303 ส่งสำเนาคำสั่ง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
337 1810 23 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5498 ส่งสำเนาคำสั่ง สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
338 1814 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5770 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
339 1823 31 ก.ค. 2563 อด 0032.006/5663 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
340 1834 03 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5749 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิจเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
341 1839 05 ส.ค. 2563 อด 0032.012/5794 แนวทางการจ้างแพทย์แผนไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
342 1842 06 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5821 แจ้งแผนการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รายหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เดือนสิงหาคม 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
343 1843 06 ส.ค. 2563 อด 0032.012/5816 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
344 1844 05 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5797 แจ้งการให้บริการวัคซีนเอชพิวีในกลุ่มเป้าหมายปีการศึกษา 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
345 1845 05 ส.ค. 2563 - ส่งใบสมัครและแบบแสดงความมจำนงแพทย์แผนไทย (ใหม่) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
346 1846 05 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5791 แจ้งให้หน่วยบริการจัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสัมภาษณ์ประชาชนเพื่อทำแบบทดสอบความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
347 1855 07 ส.ค. 2563 อด 0032.013/5861 ขอความร่วมมือให้สถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รายงานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานENV ดาวน์โหลด
348 1877 04 ก.ค. 2563 อด 0032.1/ว6938 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
349 1898 11 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5931 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
350 1903 13 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5957 การประเมินสถานที่ผลิตอาหารของหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่7 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
351 1908 11 ส.ค. 2563 อด 0032.006/5937 ขอข้อมูลการให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
352 1910 11 ส.ค. 2563 อด 0032.012/5938 แจ้งแนวทางจัดตั้งคลินิกกัญญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
353 1917 14 ส.ค. 2563 อด 0032.004/6000 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการระดับพื้นที่ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
354 1921 14 ส.ค. 2563 อด 0032.003/5982 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
355 1928 03 ส.ค. 2563 สธ 0207.02/14699 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
356 1937 17 ส.ค. 2563 อด 0032.003/6050 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อเครือข่ายการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
357 1942 18 ส.ค. 2563 อด 0032.007/6095 ส่งสำเนาคำสั่ง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
358 1947 19 ส.ค. 2563 อด 0032/6124 ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจค้นหาหนอนพยาธิ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ดาวน์โหลด
359 1950 19 ส.ค. 2563 อด 0032.010/6155 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผุ้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
360 1951 19 ส.ค. 2563 อด 0032.002/6134 คะแนนประเมินผลการดำเนินงานสาธาณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
361 1954 19 ส.ค. 2563 อด 0032.012/6154 แนวทางการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยด้านการดูแลแบบประคับประคอง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
362 1958 07 ส.ค. 2563 สธ 0436/ว1805 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบเก็บข้อมูลศักยภาพและทรัพยากรทางห้องปฏิบัติการออนไลน์ กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
363 1962 20 ส.ค. 2563 อด 0032.006/6168 ขอให้ส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
364 1966 13 ส.ค. 2563 สธ 0207.04/ว 1855 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
365 1975 21 ส.ค. 2563 อด 0032.004/6217 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมและกำจัดไวรัสอักเสบ บี และซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
366 1979 19 ส.ค. 2563 อด 0032/6163 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
367 1981 19 ส.ค. 2563 อด 0032/6164 แนวทางการจัดการสพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
368 1989 18 ส.ค. 2563 สธ 0207.05/ว 1864 ขอความร่วมมือนักเทคการแพทย์/เจ้าหน้าทีีพัสดุผู้รับผิดชอบในกา รจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้่านห้องปฏิบัติการเทคนิดการแพทย์ Lab ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงานโปรแกรม lab Code สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
369 2005 25 ส.ค. 2563 อด 0032.008/6299 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563ปร ะจำปีงบ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
370 2010 27 ส.ค. 2563 อด 0032.006/ การเพิ่มระบบการอนุมัติและติดตามกำกับการใช้ยา Levofloxacin สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
371 2011 26 ส.ค. 2563 อด 0032.006/6332 ขอเชิญประชุม VDO Conference (Polycom) สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
372 2012 27 ส.ค. 2563 อด 0032.004/6362 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันดูแลผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีในชุมชน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
373 2013 19 ส.ค. 2563 อด 0032.008/6137 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติทางคลินิกการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
374 2015 27 ส.ค. 2563 - ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
375 2016 26 ส.ค. 2563 อด 0032/6356 ยกเลิกการสนับสนุน Cary Blair สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
376 2026 31 ก.ค. 2563 กบข.3070/3634/2563 ขอเชิญสมาชิกกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
377 2027 28 ส.ค. 2563 ศธ 04250.05/ว.198 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน โรงเรียนคำยางพิทยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
378 2028 28 ส.ค. 2563 อด 0032.003/6407 ติดตามและเร่งรัดดำเนินการสมัครก้าวท้าใจ SEASON2 ในกลุ่มประชาชนและ อสม. สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
379 2032 07 ส.ค. 2563 ศล.ว.20963/2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์สำหรับติดต่อส่งเอกสาร งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
380 2035 28 ส.ค. 2563 อด 0032.006/6409 ขอให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งส่งยอดการสั่งซื้อยาสมุนไพรสำเร็จรูปจากโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ประจำปี งบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
381 2037 28 ส.ค. 2563 อด 0032.001/6412 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและรณรงค์จิตสำนึกจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
382 2039 17 ส.ค. 2563 สธ 0240/15726 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักาาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
383 2042 14 ส.ค. 2563 สธ 1009.6/ว 02288 ขอแจ้งรหัสยามาตรฐานของไทยในระดับยาชื่อสามัญตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
384 2067 02 ก.ย. 2563 อด 1318/2071 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
385 2076 03 ก.ย. 2563 - สำรวจลูกจ้างประจำที่มีวุฒิการศึกษาและได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติ (โควิด19 ) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
386 2082 08 ก.ย. 2563 - ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
387 2107 10 ก.ย. 2563 ส่งแนวทางการให้บริกา อด 0032.012/6629 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
388 2181 18 ก.ย. 2563 อด 0032.008/6832 แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย?เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
389 2776 25 พ.ย. 2563 สธ 0207.11/4310 ติดตามการจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ตามแนวทางปฏิบัติของประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
390 2807 04 ธ.ค. 2563 สธ 0616/ว3061 แจ้งเปลี่ยนรูปแบบเอกสารการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
391 2897 17 ธ.ค. 2563 อด 0032.002/9229 ขอเชิญร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบรองรับการให้วัคซีน ิและการพัฒนา Chatbot MOPH สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
392 2915 18 ธ.ค. 2563 อด 0032.008/9280 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
393 2918 22 ธ.ค. 2563 อด 0023.013/9360 การสำรวจห้องเย็น/ตู้แช่เย็นในพื้นที่ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
394 2925 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.014/9382 การเพิ่มความเข้มข้นการดเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิค 19 เพื่ิอป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
395 2931 24 ธ.ค. 2563 - ขอเชิญประชุมเวทีวิชาการถอดบทเรียน พชอ.ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
396 2933 22 ธ.ค. 2563 อด 0032.004/9362 การตรวจทางห้องปฏิบัติการในแรงงานต่างด้าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
397 2935 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.1/ว 11488 ขอเชิญประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
398 2937 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.008/9389 เชิญประชุมเครือข่ายพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
399 2939 23 ธ.ค. 2563 อด 1318/2951 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
400 2940 23 ธ.ค. 2563 อด 1318/2952 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
401 2943 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.014/9407 แจ้งมาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
402 2954 23 ธ.ค. 2563 สธ 0233.04/2990 ขอเชิญประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
403 2962 25 ธ.ค. 2563 อด 0023.013/9502 การสำรวจคนไปรับอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
404 2971 29 ธ.ค. 2563 อด 1318/3030 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
405 2972 24 ธ.ค. 2563 อด 1318/2980 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
406 3 30 ธ.ค. 2563 อด 0032.010/ว3564 การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ย้าย/โอน ข้าราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
407 21 30 ธ.ค. 2563 กค.0416.4/ว565 แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
408 29 09 ธ.ค. 2563 สกภ.ว.191/2563 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชมติ สภากายภาพบำบัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
409 30 05 ม.ค. 2564 อด 0032.004/10 แนวมางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
410 38 05 ม.ค. 2564 อด 0032.004/6 ชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
411 62 07 ม.ค. 2564 อด 0032.003/118 ขอเชิญประชุมคณะทำงานคลินิกผู้สูงอายุ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
412 63 21 ธ.ค. 2563 อด 0032.011/9333 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
413 64 06 ม.ค. 2564 อด 0032.011/81 ขอเชิยประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
414 65 07 ม.ค. 2564 อด 0032.003/119 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน อายุ 15-59ปี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
415 98 07 ม.ค. 2564 อด 0032.011/137 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
416 99 04 ม.ค. 2564 สปสช 5.38/ว 0042 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาร 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
417 100 08 ม.ค. 2564 อด 0032.004/151 ขอความร่วมมือบันทุกข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
418 105 08 ม.ค. 2564 อด 0032.011/165 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยเด็ก Thalassemia สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
419 110 07 ม.ค. 2564 อด 1318/3063 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ฉบับที่ 15 ...... ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
420 123 08 ม.ค. 2564 สธ 0233.02/94 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CO-WARD และR8-EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
421 129 12 ม.ค. 2564 - ส่งหนังสือแจ้งการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
422 144 13 ม.ค. 2564 อด 0032.004/271 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
423 147 05 ม.ค. 2564 สธ 0233.03/50 ประกาศโควตารับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
424 161 13 ม.ค. 2564 อด 0032.006/302 ตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
425 178 15 ม.ค. 2564 อด 0032.1/388 ขอเชิญเข้าอบรม lndex testing การชวนคู่ของผู้มีเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
426 181 18 ม.ค. 2564 อด 0032.008/408 สำรวจข้อมูลวัสดุทางการแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
427 199 18 ม.ค. 2564 อด 0032.008/446 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
428 202 19 ม.ค. 2564 อด 0032.012/448 สำรวจผู้สนใจอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
429 203 20 ม.ค. 2564 อด 0032.004/473 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
430 208 19 ม.ค. 2564 อด 0032.002/472 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ Dry Run Line Official Account หมอพร้อม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
431 209 14 ม.ค. 2564 อด 0032.004/330 แนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
432 219 20 ม.ค. 2564 อด 0032.014/523 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว รพ.สต.ติดดาว ประจำปี2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
433 222 19 ม.ค. 2564 อด 0032.003/491 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
434 223 20 ม.ค. 2564 อด 0032.011/524 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
435 224 20 ม.ค. 2564 อด 0032.003/421 ส่งคำสั่งคณะกรรมการ MCH Board และแนวทางปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
436 225 19 ม.ค. 2564 อด 0032.011/463 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดี เยาวชน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
437 227 20 ม.ค. 2564 อด 0032.012/498 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
438 234 20 ม.ค. 2564 อด 0032.011/507 ขอเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
439 236 20 ม.ค. 2564 อด 0032.007/496 ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 29ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาต (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
440 237 21 ม.ค. 2564 อด 0032.001/558 แจ้งเข้าสถานที่เพื่อในการติดตั้งครุภัณฑ์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
441 248 26 ม.ค. 2564 อด 1318/202 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
442 254 22 ม.ค. 2564 อด 0032.004/621 ขอแจ้งการปรับระบบการออก SAT Code เพื่อการรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
443 255 22 ม.ค. 2564 อด 0032/616 ขอความร่วมมือดำเนินงานและรายงานผลการตรวจค้นหาหนอนพยาธิ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน และพื้นที่ในแผนที่ภูฟ้าพัฒนา สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
444 256 25 ม.ค. 2564 อด 0032.002/651 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
445 257 22 ม.ค. 2564 อด 0032.013/609 การติดตามรายงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
446 273 25 ม.ค. 2564 อด 0032.002/ ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม E-Family Folder ในการดูแลสุขภาพประชาชน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
447 284 15 ม.ค. 2564 สรพ.ว0037 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ ด้วยระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
448 286 12 ม.ค. 2564 สธ 0207.05/ว 159 แนวปฏบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
449 298 27 ม.ค. 2564 อด 0032.004/776 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
450 300 14 ม.ค. 2564 อด 0032.006/360 การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
451 310 28 ม.ค. 2564 อด 0032.011/792 แจ้งขอความร่วมมือปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกและให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
452 311 28 ม.ค. 2564 อด 0032.011/793 แจ้งข้อสั่งการขับเคลื่อนการป้องกันและปรายปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
453 313 29 ม.ค. 2564 อด 0032.013/839 ขอความอนุเคราะห์ให้ประเมินตนเองในการดำเนินงานโรงพยาบาลต้นแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานและเอื้อต่อการมีสุขภาภาวะที่ดี สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานENV ดาวน์โหลด
454 317 28 ม.ค. 2564 อด 0032.002/809 ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนตัวเเทนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม E-Family Folder สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
455 329 29 ม.ค. 2564 อด 0032.013/878 ขอความร่วมมือในการควบคุม กำกับและดูแลสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
456 341 01 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/300 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
457 342 01 ก.พ. 2564 อด 0032.006/886 ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริาัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
458 344 02 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/299 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
459 346 02 ก.พ. 2564 - การตรวจสอบเวชระเบียน แบบรวมศูนย์ การจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
460 349 28 ม.ค. 2564 สธ 0723/ว 4.1 ขอเชญเข้าร่วมประชุม ฯ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานENV ดาวน์โหลด
461 404 10 ก.พ. 2564 อด 0032.006/1191 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในดรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
462 405 10 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1202 แจ้งขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและให้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
463 409 10 ก.พ. 2564 อด 0032.012/1197 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
464 410 10 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1203 แจ้งผลการดำเนินงานด้านบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
465 417 09 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1182 ส่งคำสั่งแ ต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
466 431 11 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1284 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
467 433 11 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1274 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Conference กรณีมารดาเสียชีวิต สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
468 434 11 ก.พ. 2564 อด 0032.007/1304 ขอให้ตรวจสอบผลการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
469 435 11 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1298 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจังหวัดอุดรธานี ิปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
470 437 05 ก.พ. 2564 อด 0030/ว 145 ขอเชิญประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
471 455 15 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1321 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (On line) เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนาแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 6 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
472 458 15 ก.พ. 2564 ศธ 0210.8814/00101 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
473 459 15 ก.พ. 2564 อด 0032.005/1331 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
474 461 15 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1333 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองและดูแลจิตใจผุ้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาด สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
475 464 04 ก.พ. 2564 สปสช.2.57/ว 0875 การตัดยอดข้อิมูลออหรายงานการจ่ายเงิน สิะิ ผุ้ปฏิบัติงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
476 467 16 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1388 ประเมินพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
477 468 16 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1389 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
478 470 16 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1352 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
479 472 16 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1355 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
480 474 11 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1291 ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 3และ 4 พ.ศ.2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
481 476 16 ก.พ. 2564 ศธ 04177.18.146/18 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
482 477 15 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1335 ขอเชิญส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัธัญญารักษ์อวอร์ด ปรำจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
483 486 17 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1411 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
484 487 18 ก.พ. 2564 อด 0032.008/1432 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนาการ การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาบำบัดปีงบปาระมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
485 490 17 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1410 การปรับรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ1410 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
486 491 17 ก.พ. 2564 อด 0032.007/1408 ขอให้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
487 494 09 ก.พ. 2564 สธ 0416.3/ว 29 ขอความร่ววมือบุคลากรเข้าศึกษาและทดสอบความรู้ ผ่านระบบ Leprosy e-Learning ของสถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันราชประชาสมาสัย ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
488 505 17 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1425 ขอส่งข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
489 506 19 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1498 การตรวจวัดแอลกอออล์ในผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
490 521 21 ก.พ. 2564 อด 0032.001/1507 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกันควบคุมและรักาาผุ้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
491 522 21 ก.พ. 2564 อด 0032.001/1508 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกันควบคุมและรักาาผุ้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
492 525 23 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1582 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรอง และการตรวจยืมยันไวรัสตับอักเสบชี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
493 527 22 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1557 ขอความร่วมมือสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ในตลาดสด ตลาดนัดที่มีความแออัด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
494 528 24 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1602 การดำเนินงาน ก้าวท้าใจ SEASON 3 และกรประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
495 535 18 ก.พ. 2564 อด 0032.010/1446 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินบุคคล และผลงานตำแหน่งนักจิตวิทยาชำนาญการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
496 537 16 ก.พ. 2564 อด 0032.002/195 สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงการพพัฒนาโปรแกรม E-Family Folder ในการดูแลสุขภาพประชาชน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
497 548 09 ก.พ. 2564 สธ 0723/120 ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียนมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
498 558 24 ก.พ. 2564 สธ 0616/ว 0460 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานรังสีวิทยา ดาวน์โหลด
499 567 24 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/605 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
500 568 25 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1664 ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
501 569 24 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/606 แจ้งการดำเนินงานโครงการของขวัญวันเด็กปี 2564 ตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
502 575 25 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1692 ทวงรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานการดำเนินงานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
503 582 23 ก.พ. 2564 อด 0032.002/1590 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
504 588 02 มี.ค. 2564 อด 0032.007/1788 แจ้งติดตามการขึ้นทะเบียน และส่งเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กองทุนกลาง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
505 629 01 มี.ค. 2564 อด 0032.012/1726 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
506 631 18 ก.พ. 2564 มส 0208/36 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
507 633 05 มี.ค. 2564 อด 1318/551 ขอเชิญประชุม ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
508 637 05 มี.ค. 2564 อด 0032.003/1888 แจ้งการดำเนินงานของขวัญวันเด็ก ปี 2564 โครงการตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
509 639 03 มี.ค. 2564 อด 0032.004/1829 ขอส่งคู่มือการจัดพิธ๊ทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
510 647 03 มี.ค. 2564 - ขอสำเนาบันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วย OPD+IPD ตั้งแต่ครั้งแรก -ปัจจุบัน ทุกครั้งที่รักษา บริษัทเอไอเอ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
511 654 08 มี.ค. 2564 อด 0032.004/1920 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค) สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
512 658 08 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1929 แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
513 659 08 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1926 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชการการพัมนาคุณภาพบริการโรคไม่ติดต่อ ผ่านการถ่ายทอดทางเพจเฟชบุ๊กและระบบโปรแกรม Zoom สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
514 660 08 มี.ค. 2564 อด 0032.012/1928 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุดรธานีโดยหมอพื้นบ้าน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
515 662 08 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1927 ขอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI สาขา Thalassemia ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
516 673 08 มี.ค. 2564 อด 0032.007/1967 ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 แนวทางการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
517 677 09 มี.ค. 2564 - ส่งKPI Template ขององค์กรแห่งความสุขปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
518 683 09 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1995 ขอส่งรายงานสรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager & Case Manager สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
519 684 10 มี.ค. 2564 อด 0032.008/2047 เชิญประชุมเครือข่ายพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
520 685 10 มี.ค. 2564 - ส่งคำสั่งคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
521 686 09 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1996 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
522 688 05 มี.ค. 2564 อด 0032.008/1882 เชิญอบรมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
523 689 25 ก.พ. 2564 อด 0032.006/1676 ส่งตัวอย่างอาหารสดตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
524 690 10 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2021 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้น สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
525 691 09 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1999 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายงานคนพิการ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
526 698 09 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2004 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมราชการ ครั้งที่2/2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
527 704 09 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2003 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
528 705 05 มี.ค. 2564 สธ 0233.04/697 เชิญอบรมการใช้งานระบบ Dr.Ganja in TTM ผ่านระบบ Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
529 708 11 มี.ค. 2564 อด 0032/2079 ขอความร่วมมือดำเนินการตรนจสอบข้อมูลการรับวัคชีน COVID-19 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
530 712 09 มี.ค. 2564 อด 032.004/1990 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
531 713 09 มี.ค. 2564 อด 0032.004/1989 ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 7 พ.ศ.2564 สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
532 720 12 มี.ค. 2564 อด 0032.004/ว .1442 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่20 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
533 722 10 มี.ค. 2564 อด 0032.006/2075 ขอเชิญประชุมคัดเลือกคุณภาพยารวมจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
534 750 09 ก.พ. 2564 สธ 1009.6/ว 467 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉ.2 2564 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
535 751 18 มี.ค. 2564 สธ 1009.6/ว524 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉ.2 2563 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
536 755 05 มี.ค. 2564 สปสช 5.38/ว.1630 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขและบริหารความขัดแย้งในหน่วยบริการ ปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
537 759 16 มี.ค. 2564 อด 0032.008/2194 ขอเชิญประชุมเครือข่ายบริการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผ่าน Application Zoom Cloud สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
538 776 17 มี.ค. 2564 อด 0032.007/2228 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์ ของหน่วยบริการผ่านระบบ zoom meeting สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
539 780 17 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2210 ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยง สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
540 781 18 มี.ค. 2564 อด 0032.002/2280 การให้ความรู้และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
541 782 18 มี.ค. 2564 อด 0032.007/2243 ขอส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการดำเนินการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
542 783 16 มี.ค. 2564 อด 1318/631 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
543 784 17 มี.ค. 2564 อด 1318/652 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลสงกรานต์ 2564 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
544 786 17 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2224 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
545 791 18 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2281 ส่งแผนการตรวจรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
546 792 17 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2210 ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยง สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
547 793 18 มี.ค. 2564 อด 0032.011/2288 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
548 815 19 มี.ค. 2564 อด 0032.004/136 ขอสรุปรายงานการประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
549 817 24 มี.ค. 2564 อด 0032.002/2429 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
550 826 24 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2427 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
551 831 22 มี.ค. 2564 อด 0032.004/139 ขออนุญาตลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
552 836 08 มี.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.1664 ขอเชิญร่วมประชุมเวทีมอบข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
553 837 18 มี.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.1918 ขอความร่วมมือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลประเมินตนเองตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ประจำปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
554 841 24 มี.ค. 2564 อด 0032.011/2415 ขอเชิญประชุมชี้แจงการลงการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง /บำบัดบหรี่สุรา แฟ้ม Special pp สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
555 845 25 มี.ค. 2564 อด 0032.002/2465 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดดำเนินงานสาธารณสุขนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
556 866 26 มี.ค. 2564 อด 0032.012/2478 การสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงรหัสมาตรฐาน บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
557 873 29 มี.ค. 2564 อด 1332.06/61 เรียนเชิญเป็นวิทยากร รพ.สต.หนองกุงทับม้า ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
558 874 25 มี.ค. 2564 อด 1318/705 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรครูฝึก ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
559 878 29 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2516 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
560 879 29 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2518 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ บริกา รอาหารเลิเวอรี อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
561 880 29 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2515 ขอส่งเกณฑ์การส่งตรวจแอนติบอดีสำหรัการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
562 881 26 มี.ค. 2564 อด 0032.011/2493 แจ้งผลการดำเนินงานด้านบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
563 884 31 มี.ค. 2564 - ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
564 893 31 มี.ค. 2564 อด 1318/768 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธิวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุใาโลกมหาราช ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
565 894 31 มี.ค. 2564 อด 1318/ว.765 ขอเชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพนะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
566 897 30 มี.ค. 2564 สธ 0838.4/ว 843 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเวท โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โครงการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
567 901 01 เม.ย. 2564 สธ 0205.08/285 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่ม สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
568 907 02 เม.ย. 2564 อด 0032.003/2670 แจ้งการจัดสรรนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
569 926 02 เม.ย. 2564 อด 0032.011/2693 การรายงานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2664 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
570 927 05 เม.ย. 2564 อด 0032.007/2021 แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักออกไปทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
571 928 02 เม.ย. 2564 อด 0032.007/2703 ขอข้อมูลผลงานบริการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
572 934 05 เม.ย. 2564 อด 0032.006/2731 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
573 935 05 เม.ย. 2564 อด 0032.006/2730 ทบทวนข้อมูลเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ เขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
574 950 17 มี.ค. 2564 สธ 5102/ตบ.105/2564 ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2564 องค์การเภสัชกรรม ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
575 986 09 เม.ย. 2564 อด 0032.013/2827 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
576 996 16 เม.ย. 2564 สปสช 5.38/ว.2444 สปสช 5.38/ว 2444 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
577 998 07 เม.ย. 2564 สธ 0209.07/2279 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามอายุมาดาและน้ำหนักเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
578 1000 09 เม.ย. 2564 ศธ 04293.02/139 ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
579 1004 16 เม.ย. 2564 อด 0032.002/2889 แจ้งการจัดสรรงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
580 1005 16 เม.ย. 2564 อด 0032.0063/2892 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
581 1007 09 เม.ย. 2564 อว 0606.3/ว 154 ขอแจ้งนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฝึกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
582 1018 20 เม.ย. 2564 อด 0032.011/2966 แจ้งขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
583 1020 19 เม.ย. 2564 อด 0032.002/2938 การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนเมษายน- กันยายน 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
584 1021 16 เม.ย. 2564 อด 0032.006/2892 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
585 1023 20 เม.ย. 2564 อด 0032.012/2955 ขอแจ้งแนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
586 1024 20 เม.ย. 2564 อด 0032.007/2985 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
587 1029 21 เม.ย. 2564 อด 0032.001//3022 การสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤติ COVID-19 แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
588 1032 16 เม.ย. 2564 สธ 0838.4/ว1014 ขอแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โครงการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
589 1034 19 เม.ย. 2564 สธ 0233.04/1225 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
590 1035 20 เม.ย. 2564 อด 1318/ว846 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
591 1037 21 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3041 อด 0032.011/3041 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ PCT ดาวน์โหลด
592 1038 19 เม.ย. 2564 สธ 0616/0855 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานรังสีวิทยา ดาวน์โหลด
593 1039 16 เม.ย. 2564 อว 0606.3/ว 157 ขอยกเลิกการส่งนักศึกษาฝึกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
594 1041 21 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3028 ขอให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
595 1043 22 เม.ย. 2564 อด 0032.002/3001 แจ้งการปรัปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
596 1044 21 เม.ย. 2564 อด 0032.002/3002 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
597 1045 21 เม.ย. 2564 อด 0032.010/3018 แจ้งตำแหน่งเลขที่สำหรับจ้างนักเรียนทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
598 1048 21 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3041 ขอส่งแนวทางการคัดกรอง วินิจฉัย ดูแลรักษา และติดตามความดันโลหิตสูง สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และคำแนะนำสำหรับผู้มารับบริการในสถานพยาบาล สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
599 1051 22 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3067 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของหน่วยกู้ชีพ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
600 1056 31 มี.ค. 2564 สปสช 1.54/ว 2147 ขอส่งหนังสือรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
601 1058 21 เม.ย. 2564 สธ 0233.02/1262 ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
602 1066 22 เม.ย. 2564 อด 0032.010/3111 อแจ้งทบทวนการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
603 1068 22 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3117 แจ้งขอให้บันทึกข้อมูลอัตรากำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
604 1069 22 เม.ย. 2564 อด 0032/3119 แจ้งเลื่อนขอรับการสนับสนุนวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด หลักสูตร ค่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
605 1072 23 เม.ย. 2564 - ส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยข้อเสื่อม ผู้ป่วยรูมาติก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
606 1077 25 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3173 ขอส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
607 1085 26 เม.ย. 2564 อด 0032.003/3197 การตรวจคัดกรอง COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
608 1089 29 มี.ค. 2564 สธ 0204/ว 6697 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล)จุฑาธุช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
609 1090 26 เม.ย. 2564 อด 0032.005/3212 การดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายให้มีการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
610 1093 27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3223 ขอส่งสรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
611 1094 27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3224 ขอส่งบทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกลฯ ครั้งที่ 3/2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
612 1107 27 เม.ย. 2564 อด 0032.007/3234 แ จ้งการขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
613 1110 27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3246 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
614 1111 27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3228 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
615 1112 28 เม.ย. 2564 อด 0032.007/3257 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
616 1113 27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3226 ขอเเจ้งเปลี่ยนการส่งผลตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
617 1115 25 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3172 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโสคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
618 1116 28 เม.ย. 2564 สธ 0233.04/1326 ขอความอนุเคราะห์ลงข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบR 8-EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความอนุเคราะห์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
619 1118 27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/7221 ขอให้ตรวจ Rapid Test COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
620 1119 23 เม.ย. 2564 สธ 0644/ว1868 ขอทบทวนแนวทางการใหบริการงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
621 1121 08 เม.ย. 2564 กค0318.71/ว10 ขอประชาสัมพันธ์โคงการสวัสดิการบ้านพักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
622 1123 27 เม.ย. 2564 อด 0032.008/3244 แ จ้งตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการฉุกเแินทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล นายแพทย์ชวิน ตันรัตนาวงศ์ ดาวน์โหลด
623 1124 29 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3329 ขอส่งชุดความรู้การดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
624 1125 30 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3373 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
625 1127 30 เม.ย. 2564 อด 0032.003/3377 ส่งแนวทางคัดกรองผู้ป่วยสงสัย COVID-19 ในหญิงที่มาคลอด หรือผ่าตัดคลอด จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
626 1130 26 เม.ย. 2564 อด 0032.010/3175 การแสดงความจำนงขออนุมัติไปสมัครสอบเพื่อลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
627 1139 02 พ.ค. 2564 อด 0032.001/3418 ขอสนับสนุนทีม CUCD ออกปฏิบัติงาน /14 วันอุดรปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังกหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
628 1140 30 เม.ย. 2564 อด 0032.012/3361 ขอส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพืาอนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
629 1141 30 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3406 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
630 1143 30 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3403 ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนและแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังการไดรับวัคซีน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
631 1148 27 เม.ย. 2564 สปสช.5.38/ว 2621 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
632 1149 28 เม.ย. 2564 สปสช 5.38/ว.2627 แนวทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อดควิด 19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
633 1151 30 เม.ย. 2564 สธ 0616/ว 0958 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการออกรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์และแจ้งการส่งตัวอย่างรอบ 2/2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
634 1154 05 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3479 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
635 1155 05 พ.ค. 607 อด 0032.007/3478 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
636 1158 03 พ.ค. 2564 สธ 0233.02/1367 ขอส่งคู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
637 1165 30 เม.ย. 2564 อด 0032.008/ว 3381 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสุตรฝึกอบรมออนไลน์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
638 1168 29 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3328 แจ้งแนวทางบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดวิถีใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
639 1169 02 พ.ค. 2564 อด 0032.011/2702 ตอบรับการขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Tearm:SCOT ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
640 1172 21 เม.ย. 2564 กค 0416.4/ว215 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
641 1174 06 พ.ค. 2564 อด 0032.002/3551 การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
642 1177 06 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3532 ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 7/เมษายน เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าว สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
643 1188 06 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3556 การปรับระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
644 1191 05 พ.ค. 2564 สธ 0233.04/1397 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
645 1192 07 พ.ค. 2564 สธ 0233.04/1432 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
646 1193 07 พ.ค. 2564 - การออกแบบงานวิจัยด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
647 1194 07 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3595 แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
648 1196 05 พ.ค. 2564 อด 0032.006/3504 แนวทางการจ่ายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
649 1205 07 พ.ค. 2564 อด 0032.012/3605 แนวทางการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
650 1207 11 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3629 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
651 1213 07 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3614 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
652 1214 07 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3615 ส่งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
653 1215 07 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3616 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
654 1223 12 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3684 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลอุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
655 1224 12 พ.ค. 2564 อด 0032.014/3697 แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบตคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
656 1231 13 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3710 ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
657 1233 13 พ.ค. 2564 อด 0032..007/3707 แจ้งแนวทางการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถาานะและสิทธิปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
658 1246 17 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3791 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
659 1247 17 พ.ค. 2564 อด 032.012/3787 แจ้งอุทธรณ์การจ่ายผลงานบริการในปี 2564 ไตรมาส 1,2 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
660 1248 17 พ.ค. 2564 อด 0032.002/3793 ขอให้หน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ประสานงานข้อมูลรับวัคซีน COVID-19 Line OA หมอพร้อม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
661 1250 17 พ.ค. 2564 อด 0032.008/3786 แจ้งการเตรียมเพื่อรองรับคำสั่งในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
662 1258 14 พ.ค. 2564 อด 0032.012/3758 แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
663 1262 12 พ.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.2818 ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
664 1269 13 พ.ค. 2564 อด 0032.014/7597 ขอเลื่อนกำหนดการการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
665 1275 17 พ.ค. 2564 อด 0032.006/388 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
666 1276 17 พ.ค. 2564 อด 0032.006/3807 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2564 และฉบับเพิ่มเติมเดือน เมษายน 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
667 1283 11 พ.ค. 2564 กค 0416.2/ว 268 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล กรมบัญชีกลาง ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
668 1288 19 พ.ค. 2564 อด 0032.013/3889 ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามประกาศกระททรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
669 1289 20 พ.ค. 2564 อด 0032.008/3966 ขอให้รายงานข้อิมูลเครื่องช่วยหายใจผ่านระบบ CO-Ward กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
670 1305 20 พ.ค. 2564 อด 0032.002/3995 ขอให้ทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนเมษายน -กันยายน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
671 1326 21 พ.ค. 2564 อด 0032.007/4003 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
672 1337 24 พ.ค. 2564 อด 0032.011/4065 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก และแจ้งคำขวัญรณรงค์ ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
673 1338 18 พ.ค. 2564 สธ 1009.5/ว 6794 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา TEEVIR เลขทะเบียน 2C 8/56 (NG)รุ่นการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
674 1349 25 พ.ค. 2564 อด 0032.005/29 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
675 1366 27 พ.ค. 2564 อด 0032.004/4161 การดำเนินงานเฝ้าระวังค้นหาโรคติดเชื้อโคโรนา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
676 1367 29 เม.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 5954 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ของยา Dextrose 5% สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
677 1370 27 เม.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 5752 แจ้งเตือนเฝ้วาระวังการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา EQUORAL 100 MG สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
678 1379 31 พ.ค. 2564 อด 0032.008/4248 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร HOW TO COLLECT NASOPHARYNGGEAL SWAB SPECIMEN FOR COVID-19 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
679 1380 31 พ.ค. 2564 อด 0032.011/4234 แจ้งขอความร่วมมือติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
680 1381 31 พ.ค. 2564 อด 0032.011/4237 แจ้งขอความร่ววมือบูรณาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
681 1382 28 พ.ค. 2564 สธ 0233.04/1610 ขอส่งแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
682 1383 23 เม.ย. 2564 สธ 1102/1722 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางออนไลน์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
683 1385 28 พ.ค. 2564 อด 0032.012/4202 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
684 1387 31 พ.ค. 2564 อด 0032.003/4232 แจ้งการจัดสรรนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
685 1388 01 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/8294 ขอให้ส่งรายงานทันทีในกรณีเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉิน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
686 1390 02 มิ.ย. 2564 อด 0032.002/4304 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2565 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
687 1392 24 พ.ค. 2564 สธ 0318/1238 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (THC เด่น) กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
688 1400 04 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4294 การโอนเงินค่าเจาะเลือดและนำส่งตรวมจวัดระดับแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ สสจ.อุดรธานี โอนเงิน กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
689 1401 02 มิ.ย. 2564 สธ 0233.02/1690 คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อยอยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สถานะเพื่อป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
690 1405 02 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4325 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
691 1406 02 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4315 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการบุคลากรในการปฏิบัติงานคลินิกกัญชาทางการแพทย สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
692 1410 04 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4382 แจ้งรายชื่อผู้ให้คำปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
693 1416 01 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4275 ส่งข้อมูลผลงานบริการไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
694 1419 08 มิ.ย. 2564 - ส่งรายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ 4 กรณีการฝากครรภ์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
695 1422 04 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4383 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
696 1423 07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4419 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการค้นหาและการรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
697 1424 31 พ.ค. 2564 อด 0032.013/4267 แผนประเมินมาตรฐาน Green and Clean Hospital 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
698 1425 07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4411 ขอแจ้งคำนิยามของสถานพยาบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
699 1432 01 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 7580 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา vancocid เลขทะเบียน 1A 500/48 รุ่นการผลิต VAS2004 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
700 1433 27 พ.ค. 2564 สธ 1009.5/ว 7267 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา AMINOVEN INFANT สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
701 1438 31 พ.ค. 2564 อด 0032.004/4255 แนวทางการดำเนินการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และข้อมูลสิทธิ์ในการเข้าถึงรายงานการตรวจ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
702 1447 07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4409 ขอส่งแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
703 1449 07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4410 ขอแจ้งยกเลิกการใช้รหัสผู้ป่วย ในผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวไทย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
704 1462 30 มิ.ย. 2564 อด 0017.2/8384 มาตรการของกฏหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
705 1467 31 พ.ค. 2564 สธ1004.03/7470 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
706 1472 10 มิ.ย. 2564 อด 0032.013/4510 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
707 1473 10 มิ.ย. 2564 อด 0032.003/4505 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์อาหารตามวัย สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
708 1476 10 มิ.ย. 2564 สธ 0233.04/1761 ขอส่งแนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
709 1477 11 มิ.ย. 2564 - ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
710 1478 10 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4499 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
711 1483 11 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4568 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อนครอบครัว Family line สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
712 1484 14 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4590 แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยใน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
713 1485 11 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4567 แจ้งแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้้านยาเสพติดโลก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
714 1486 14 มิ.ย. 2564 อด 0032.013/4593 ติดตามประเมินความพร้อมเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกาา 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
715 1499 15 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4661 ขอเชิยประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
716 1500 15 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4636 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
717 1503 16 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4683 ขอแจ้งระยะเวลาการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online ปี 2564 รอบที่ 2 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
718 1504 15 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4658 รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 23 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
719 1507 10 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4522 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสนับสนุนจามมูลนิธิฯ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
720 1510 16 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4671 การบันทึกผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการบันทึกจำนวนวัคซีนนคงคลังประจำวัน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
721 1512 16 มิ.ย. 2564 อด 0032.012/4678 การสำรวจข้อมูลอัตราค่าบริการด้านการแพทมย์แผนไทยของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
722 1514 31 พ.ค. 2564 สธ 0937.05/ว 318 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนแ ละประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
723 1515 07 มิ.ย. 2564 สธ 0207.10/12044 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
724 1518 28 มิ.ย. 2564 สพท0852/2564 ขอความอนุ้คราะห์สนับสนุนการสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
725 1533 16 มิ.ย. 2564 อด 0032.003/4710 แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ก้าวท้าใจ SEASON3" สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
726 1535 17 มิ.ย. 2564 อด 0032.003/8714 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
727 1537 17 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4723 แจ้งมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
728 1540 17 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4721 แจ้งการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนผ่าตรวจศพหรือก่อนส่งศพเพื่อผ่าตรวจศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
729 1541 17 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4728 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (THC เด่น) สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
730 1546 18 มิ.ย. 2564 สธ 0209.10/1932 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
731 1549 18 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4781 ขอแ จ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 8/ มิถุนายน 2564 เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
732 1550 18 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4385 สำรวจรายชื่อผุ้ป่วย Thalassemia ที่รับการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยาฉีด desferal ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
733 1554 19 มิ.ย. 2564 อด 0032.008/4694 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเตีรยมความพร้อมการรับประเมินระบบสุขภาพระดับอำเภอ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
734 1564 21 มิ.ย. 2564 - ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประเมินผลงานสาธารณสุขของ คปสอ.จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564 แบบ New Normal สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
735 1584 17 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4744 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และวี เนื่องในวันตับอักเสบโลก สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
736 1587 22 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4877 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ และการประเมินรับรองรถฉุกเฉินทางการพยาบาล EMS สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
737 1588 23 มิ.ย. 2564 อด 0032.012/4927 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
738 1594 23 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4928 รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 24 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
739 1595 24 มิ.ย. 2564 - แก้ไขตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 24 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
740 1603 22 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4856 แจ้งราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
741 1604 22 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4855 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
742 1605 22 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4854 แจ้งเตื่อนภัยการเรียกเก็บคืนยา และเปลี่ยนแปลงอายุยา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
743 1610 24 มิ.ย. 2564 อด 0032.008/4974 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
744 1611 24 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4971 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
745 1613 24 มิ.ย. 2564 - เพิ่มเติม KPI template ตัวชี้วัดคำรัยบรองการปฏิบัติราชการ ข้อ 84-88 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
746 1614 25 มิ.ย. 2564 อด 0032.012/4978 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการติิดตามการใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ในการบริการกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
747 1631 18 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 8557 ให้เรียกเก็บคืนยา ISOLA เลขทะเบียน 1A 1180/29 รุ่นการผลิต 011118 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
748 1659 30 มิ.ย. 2564 อด0032.012/ สนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
749 1666 30 มิ.ย. 2564 สธ 0233.04/1956 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
750 1674 25 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 8903 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา DEXASONE INJECTION สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
751 1681 02 ก.ค. 2564 สธ 0233.01/1999 ขอเชิญประชุมการติดตั้งโปรแกรม HISSYNC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
752 1682 05 ก.ค. 2564 อด 0032.013/ว 5262 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
753 1686 01 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5200 ขอส่งแนวทางการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
754 1688 01 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5196 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
755 1691 05 ก.ค. 2564 - ขอส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
756 1692 16 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 8416 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา vancocid เลขทะเบียน 1A 500/48 รุ่นการผลิต VAS2006 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
757 1693 06 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5235 ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในสถานการณ์โควิด 19 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
758 1697 06 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5300 ขอส่งข้อมูลผู้ปรระสานงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวนชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
759 1698 05 ก.ค. 2564 อด 0032.002/5281 การประชุมสรุปผลการประเมินผล คปสอ. ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
760 1699 05 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5272 ขอความร่วมมือในการส่งแผนการตรวจคัดกรอง สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
761 1700 05 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5274 รายงานการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
762 1701 05 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5261 ขอส่งสรุปสถานการณโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่22-24 ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
763 1705 28 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/8962 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
764 1712 07 ก.ค. 2564 - ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
765 1723 07 ก.ค. 2564 อด 0032.010/5320 การนย้ายข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ย้าย/โอน ข้าราชการ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
766 1726 08 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5370 รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชุนวิถีใหม่ห่งไกล NCDs ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
767 1728 06 ก.ค. 2564 อด 0032.006/5313 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
768 1734 09 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5400 ข้อสั่งการและแนวทางการจ่ายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
769 1735 08 ก.ค. 2564 อด 0032.003/5396 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Conference กรณีมารดาเสียชีวิต สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
770 1738 11 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5424 ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
771 1740 09 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5415 ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เรื่องการส่งหลักฐานเอกสารเพื่อยืนยันการบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียน 4-12 ปี และการบริการฝากครรภ์ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
772 1743 09 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5406 แจ้งแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการและการลงทะเบียนระบบสารสนเทศด้านกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
773 1752 01 ก.ค. 2564 สธ 0207.06/ว 2709 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
774 1759 12 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5436 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
775 1761 09 ก.ค. 2564 สธ 0233.02/2045 ขอส่งแนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
776 1763 13 ก.ค. 2564 อด 1318/1432 ขอความร่วมมือสนับสนุนรถพยาบาล เพื่อรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัดเสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
777 1764 14 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5534 แจ้งขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและให้ส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติดประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
778 1767 13 ก.ค. 2564 อด 0032.008/5495 ขอเชิญประชุมแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
779 1768 13 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5462 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเอดส์และวัณโรคในจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
780 1769 13 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5498 ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
781 1780 29 มิ.ย. 2564 สธ 0414.8/2383 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
782 1783 13 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5504 แจ้งข้อมูลการสำรวจรายการสมุนไพร ในหน่วยบริการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
783 1784 13 ก.ค. 2564 อด 0032.012/9503 แจ้งการสนับสนุนสื่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
784 1791 02 ก.ค. 2564 สธ 1009.5/ว 9301 สธ 1009.5/ว 9301 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
785 1795 08 ก.ค. 2564 อด 0032.006/5392 ส่งตัวอย่างอาหารสดตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
786 1800 12 ก.ค. 2564 สธ 0233.04/2071 ขอเชิญประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
787 1802 14 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5579 ขอทราบข้อมูลผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้ฟูยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
788 1804 01 ก.ค. 2564 สธ 0508/ว3559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับวหวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลย์ กรมการแพทย์แผนไทย หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
789 1822 19 ก.ค. 2564 อด 0032.003/5730 ขอเชิญเข้าร่วมการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
790 1828 19 ก.ค. 2564 สธ 0233.04/2143 ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทองในผู้ป่วยรับบริการคลินิกกัญชาทางการการแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
791 1829 19 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5470 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมไวรัสตับอักเวบในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุดรธานีปี 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
792 1832 07 ก.ค. 2564 อด 0032.1/05804 ขอความอนุเคราะห์ทีมแพทย์ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
793 1838 19 ก.ค. 2564 สธ 0233.04/2142 สธ 0233.04/2142 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
794 1846 22 ก.ค. 2564 - การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
795 1854 08 ก.ค. 2564 กค 0416.4/ว 471 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
796 1876 27 ก.ค. 2564 - ไฟล์ข้อมูลเตรียมจัดสรรเงินผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
797 1880 07 ก.ค. 2564 อด 0032.10568 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
798 1895 16 ก.ค. 2564 สธ 1006.3/ว 10173 ขอเชิญประชุมแนวทางการใช้และจัดซื้อยาฟ้าทะลาบโจรเพื่อใช้ในโรคโควิด 19 ของภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
799 1899 23 ก.ค. 2564 สธ 0233.02/2201 แจ้งสรุปมติและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
800 1902 27 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5924 ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
801 1922 30 ก.ค. 2564 สธ 0616/ว 1600 ขอเอกสารเพิ่มเติมในการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 กลุ่มแรงงานต่างด้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
802 1931 02 ส.ค. 2564 อด 0032.003/ 6073 ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิด -19 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
803 1968 05 ส.ค. 2564 อด 0032.007/ แจ้งกำหนดระยะเวลาการขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรอง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
804 1981 30 ก.ค. 2564 สธ 0207.04/ว 3171 ขอความร่วมมมือให้บริการเบิกจ่ายตรงแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง (อปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
805 1990 10 ส.ค. 2564 อด 0032.007/6281 แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
806 1999 27 ก.ค. 2564 สปสช9.38/ว.4683 แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
807 2000 05 ส.ค. 2564 สธ 0233.02/2312 สรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
808 2002 27 ก.ค. 2564 ศล.ว.19267/2564 แจ้งการขยายอายุส่วนประกอบโลหิตชนิกเกล็ดเลือดเป็น 7 วัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
809 2010 10 ส.ค. 2564 อด 0032.005/6290 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาสบาลทุกแห่ง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
810 2025 13 ส.ค. 2564 อด 0032.002/6372 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย COVID-19 ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสนาม สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
811 2030 17 ส.ค. 2564 อด 0032.012/6454 การสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
812 2034 18 ส.ค. 2564 อด 0032.003/6468 ขอสำรวจเด็ก 0-5 ปี ที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
813 2042 16 ส.ค. 2564 อด 0032.003/6392 สำรวจข้อมูลความต้องการนมผงฯประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
814 2045 03 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6133 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
815 2049 16 ส.ค. 2564 อด 0032.013/6422 มาตรการและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
816 2055 16 ส.ค. 2564 อด 0032.013/6454 สรุปรายงานการประเมินมาตรฐาน Green and Clean Hospital ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
817 2064 19 ส.ค. 2564 อด 0032.003/6513 ขอเชิญร่วมประชุมนิเทศและซ้อิมแผนการดูแลซ้อมแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
818 2079 22 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6625 ขอความร่วมมือดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
819 2080 20 ส.ค. 2564 อด 0032.008/6606 ประชุมแนวทางการลงเยี่ยมรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและระบบบริการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
820 2081 18 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6580 แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID -19 RT PCR +ve จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
821 2082 20 ส.ค. 2564 อด 0032.007/6207 ขอแจ้งมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดกหารทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
822 2083 29 ก.ค. 2564 อด 0032.301/ว2485 ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
823 2085 20 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6594 ขอให้ส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
824 2089 18 ส.ค. 2564 สธ (ศปค) 0248/476 การสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
825 2091 06 ส.ค. 2564 กค 0416.4/ว 694 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) กรมบัญชีกลาง ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
826 2098 20 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6610 แจ้งให้ดำเนินการต่ออายุใบประกาศนียบัตรในการขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
827 2099 20 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6611 ขอปรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
828 2120 25 ส.ค. 2564 อด 0032.012/6702 น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า(ชนิด) เพื่อสร้างภูมิกันให้กับร่างกาย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
829 2121 25 ส.ค. 2564 อด 0032.012/6717 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ต่ออายุ) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
830 2124 25 ส.ค. 2564 อด 0032.007/6692 ขอให้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
831 2141 27 ส.ค. 2564 อด. 0032.002/6757 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ICD10 COVID-19) สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
832 2142 31 ส.ค. 2564 อด.0032.002/6827 แจ้งโอนเงินค่สบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
833 2147 30 ส.ค. 2564 สธ 0233.04/2581 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง เขตสุขภาพ ที่ 8 ผ่านระบบ Zoom meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
834 2150 18 ส.ค. 2564 สธ 1015/ว11666 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำรวจการใช้ยาเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนยาในสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความอนุเคราะห์ ดาวน์โหลด
835 2154 30 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6410 ขอส่งแนวทางการนำส่งตัวอย่างและแนวทางการเบิกจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคืภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
836 2158 31 ส.ค. 2564 อด 0032.013/6829 ส่งข้อแนะนำการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนหมู่มากป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
837 2163 17 ส.ค. 2564 สรพ. ว 306 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
838 2179 30 ส.ค. 2564 สปสช 9.38/ว.5471 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
839 2181 31 ส.ค. 2564 สธ 0233.04/2606 ขอส่งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
840 2184 31 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6438 ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางการรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
841 2195 06 ก.ย. 2564 อด 0032/13529 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการจัดการเรียนสอบแบบ On Site ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
842 2198 26 ส.ค. 2564 รง 0626/ว 265 แจ้งผลอนุมัติการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักจัดระบบการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
843 2200 01 ก.ย. 2564 กคร.อด.009/2564 ขอความร่วมมือให้แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถที่ยังค้างชำระ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
844 2202 01 ก.ย. 2564 สปสช.9.38/ว 5537 แจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
845 2210 03 ก.ย. 2564 อด 0032.011/6958 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่องกำจำกัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดอุดรธนานี ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ดาวน์โหลด
846 2211 08 ก.ย. 2564 อด 0032.008/7088 แจ้งแผนการเยี่ยมโรงพยาบาล สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
847 2213 07 ก.ย. 2564 อด 0032.012/7027 บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาด สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
848 2237 20 ก.ย. 2564 สจป.สกต.036/2564 ขอเสนอทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
849 2261 09 ธ.ค. 607 อด 0032.007/7261 แ จ้งปิดงวดการรับข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ ฯ 64 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
850 2264 13 ก.ย. 2564 อด 0032.013/7180 ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
851 2272 15 ก.ย. 2564 สธ 0616/ว1999 ขอแจ้งแนวทางในการส่งตัวอน่างเพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
852 2274 14 ก.ย. 2564 อด 0032.004/7252 แจ้งยอดการจัดสรร Antigen test kit (ATK) ให้หน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
853 2280 06 ก.ย. 2564 อด 0032.007/7001 แจ้งผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
854 2284 20 ส.ค. 2564 สธ 0204/ว 18090 ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
855 2294 06 ก.ย. 2564 ศล.2.22554/2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการใช้บริการ งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลืิอดแดง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
856 2305 17 ก.ย. 2564 อด 0032.004/7373 ขอความร่วมมือดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
857 2330 23 ก.ย. 2564 อด 0032.1/08803 ขอเชิญประชุมเครือข่ายบริการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผ่าน Application zoon cloud โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด