ระบบหนังสือราชการ โรงพยาบาลวังสามหมอ

วันที่ตามหนังสือ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้ส่ง ชื่อแผนก ไฟล์
30 ธ.ค. 2563 อด 0032.010/ว3564 การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม
30 ธ.ค. 2563 กค.0416.4/ว565 แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง ทีม COVID-19 รพ.
09 ธ.ค. 2563 สกภ.ว.191/2563 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชมติ สภากายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
05 ม.ค. 2564 อด 0032.004/10 แนวมางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
05 ม.ค. 2564 อด 0032.004/6 ชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
17 พ.ย. 2564 สปสช 9.38/ว8142 ขอความร่วมมือแสดงคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประไกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ม.ค. 2565 อด 0032.004/40 รายงานผลการตรวจ Antigen Test kit ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (กิจกรรมตีปีกแมงขี้นาก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี งานควบคุมโรค
05 ม.ค. 2565 สธ 0838.3.1/2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
28 ธ.ค. 2564 สปสช.6.70/ว .8457 เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานควบคุมโรค คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ผู้ป่วยนอก
05 ม.ค. 2565 อด 0032.007/20 เร่งรัดการส่งข้อมูลเรียกเก้บชดเชยค่าบริการทางการแพท ย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่ารงด้าวและแรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
07 ม.ค. 2564 อด 0032.003/118 ขอเชิญประชุมคณะทำงานคลินิกผู้สูงอายุ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
21 ธ.ค. 2563 อด 0032.011/9333 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
04 ม.ค. 2565 อด 0032.011/6 แจ้งขอความร่วมมือติดตาม กำกับและเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านบำบัดดและฟื้้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
06 ม.ค. 2564 อด 0032.011/81 ขอเชิยประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
07 ม.ค. 2564 อด 0032.003/119 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน อายุ 15-59ปี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
05 ม.ค. 2565 อด 0032.011/38 ขอชีพ้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
06 ม.ค. 2565 อด 0032.011/64 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
07 ม.ค. 2564 อด 0032.011/137 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
04 ม.ค. 2564 สปสช 5.38/ว 0042 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาร 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
08 ม.ค. 2564 อด 0032.004/151 ขอความร่วมมือบันทุกข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
08 ม.ค. 2564 อด 0032.011/165 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยเด็ก Thalassemia สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
07 ม.ค. 2564 อด 1318/3063 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ฉบับที่ 15 ...... ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ทีม COVID-19 รพ.
08 ม.ค. 2564 สธ 0233.02/94 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CO-WARD และR8-EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
12 ม.ค. 2564 - ส่งหนังสือแจ้งการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
05 ม.ค. 2565 อด 0032.006/37 การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
13 ม.ค. 2564 อด 0032.004/271 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
05 ม.ค. 2564 สธ 0233.03/50 ประกาศโควตารับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการแพทย์
13 ม.ค. 2564 อด 0032.006/302 ตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
15 ม.ค. 2564 อด 0032.1/388 ขอเชิญเข้าอบรม lndex testing การชวนคู่ของผู้มีเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุดรธานี งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
18 ม.ค. 2564 อด 0032.008/408 สำรวจข้อมูลวัสดุทางการแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
13 ม.ค. 2565 อด 0032.008/250 ส่งข้อมูลมาตรฐาน9 ด้าน (2P Safety สสจ.อุดรธานี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
12 ม.ค. 2565 สธ 0233.03/111 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นพ.ตฤณ งามดี
14 ม.ค. 2565 อด 0032.012/272 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18 ม.ค. 2564 อด 0032.008/446 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
18 ม.ค. 2565 อด 0032.007/307 ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เรื่อง แนวการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ และศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
19 ม.ค. 2564 อด 0032.012/448 สำรวจผู้สนใจอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
20 ม.ค. 2564 อด 0032.004/473 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 ม.ค. 2565 อด 0032.301/ว14 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการสนับสนุนสั่งน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19 ม.ค. 2564 อด 0032.002/472 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ Dry Run Line Official Account หมอพร้อม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
14 ม.ค. 2564 อด 0032.004/330 แนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
14 ม.ค. 2565 อด 0032.004/266 ขอส่งแนวทางการเก็บค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานการณ์การระบาดของสายพันธ์โอมิครอน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
20 ม.ค. 2564 อด 0032.014/523 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว รพ.สต.ติดดาว ประจำปี2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
19 ม.ค. 2564 อด 0032.003/491 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
20 ม.ค. 2564 อด 0032.011/524 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สสจ.อุดรธานี งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
20 ม.ค. 2564 อด 0032.003/421 ส่งคำสั่งคณะกรรมการ MCH Board และแนวทางปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
19 ม.ค. 2564 อด 0032.011/463 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดี เยาวชน สสจ.อุดรธานี งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
20 ม.ค. 2564 อด 0032.012/498 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
20 ม.ค. 2564 อด 0032.011/507 ขอเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. สสจ.อุดรธานี งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
20 ม.ค. 2564 อด 0032.007/496 ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 29ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาต (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)) สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
21 ม.ค. 2564 อด 0032.001/558 แจ้งเข้าสถานที่เพื่อในการติดตั้งครุภัณฑ์ สสจ.อุดรธานี งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)
26 ม.ค. 2564 อด 1318/202 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
22 ม.ค. 2564 อด 0032.004/621 ขอแจ้งการปรับระบบการออก SAT Code เพื่อการรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
22 ม.ค. 2564 อด 0032/616 ขอความร่วมมือดำเนินงานและรายงานผลการตรวจค้นหาหนอนพยาธิ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน และพื้นที่ในแผนที่ภูฟ้าพัฒนา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
25 ม.ค. 2564 อด 0032.002/651 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
22 ม.ค. 2564 อด 0032.013/609 การติดตามรายงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี
25 ม.ค. 2564 อด 0032.002/ ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม E-Family Folder ในการดูแลสุขภาพประชาชน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
15 ม.ค. 2564 สรพ.ว0037 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ ด้วยระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณภาพ
12 ม.ค. 2564 สธ 0207.05/ว 159 แนวปฏบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
27 ม.ค. 2564 อด 0032.004/776 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
14 ม.ค. 2564 อด 0032.006/360 การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
28 ม.ค. 2564 อด 0032.011/792 แจ้งขอความร่วมมือปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกและให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
28 ม.ค. 2564 อด 0032.011/793 แจ้งข้อสั่งการขับเคลื่อนการป้องกันและปรายปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
29 ม.ค. 2564 อด 0032.013/839 ขอความอนุเคราะห์ให้ประเมินตนเองในการดำเนินงานโรงพยาบาลต้นแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานและเอื้อต่อการมีสุขภาภาวะที่ดี สสจ.อุดรธานี งานENV
28 ม.ค. 2564 อด 0032.002/809 ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนตัวเเทนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม E-Family Folder สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
29 ม.ค. 2564 อด 0032.013/878 ขอความร่วมมือในการควบคุม กำกับและดูแลสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
01 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/300 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 ก.พ. 2564 อด 0032.006/886 ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริาัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
02 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/299 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
02 ก.พ. 2564 - การตรวจสอบเวชระเบียน แบบรวมศูนย์ การจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
28 ม.ค. 2564 สธ 0723/ว 4.1 ขอเชญเข้าร่วมประชุม ฯ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 งานENV
10 ก.พ. 2564 อด 0032.006/1191 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในดรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
10 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1202 แจ้งขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและให้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
10 ก.พ. 2564 อด 0032.012/1197 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
10 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1203 แจ้งผลการดำเนินงานด้านบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
09 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1182 ส่งคำสั่งแ ต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
11 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1284 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1274 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Conference กรณีมารดาเสียชีวิต สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11 ก.พ. 2564 อด 0032.007/1304 ขอให้ตรวจสอบผลการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
11 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1298 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจังหวัดอุดรธานี ิปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
05 ก.พ. 2564 อด 0030/ว 145 ขอเชิญประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
15 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1321 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (On line) เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนาแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 6 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
15 ก.พ. 2564 ศธ 0210.8814/00101 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานการพยาบาล
15 ก.พ. 2564 อด 0032.005/1331 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล
15 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1333 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองและดูแลจิตใจผุ้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
04 ก.พ. 2564 สปสช.2.57/ว 0875 การตัดยอดข้อิมูลออหรายงานการจ่ายเงิน สิะิ ผุ้ปฏิบัติงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
16 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1388 ประเมินพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1389 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1352 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1355 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
11 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1291 ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 3และ 4 พ.ศ.2564 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
16 ก.พ. 2564 ศธ 04177.18.146/18 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
15 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1335 ขอเชิญส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัธัญญารักษ์อวอร์ด ปรำจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
17 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1411 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
18 ก.พ. 2564 อด 0032.008/1432 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนาการ การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาบำบัดปีงบปาระมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
17 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1410 การปรับรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ1410 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
17 ก.พ. 2564 อด 0032.007/1408 ขอให้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
09 ก.พ. 2564 สธ 0416.3/ว 29 ขอความร่ววมือบุคลากรเข้าศึกษาและทดสอบความรู้ ผ่านระบบ Leprosy e-Learning ของสถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันราชประชาสมาสัย งานควบคุมโรค
17 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1425 ขอส่งข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
19 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1498 การตรวจวัดแอลกอออล์ในผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
21 ก.พ. 2564 อด 0032.001/1507 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกันควบคุมและรักาาผุ้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
21 ก.พ. 2564 อด 0032.001/1508 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกันควบคุมและรักาาผุ้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
23 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1582 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรอง และการตรวจยืมยันไวรัสตับอักเสบชี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
22 ก.พ. 2564 อด 0032.004/1557 ขอความร่วมมือสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ในตลาดสด ตลาดนัดที่มีความแออัด สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
24 ก.พ. 2564 อด 0032.003/1602 การดำเนินงาน ก้าวท้าใจ SEASON 3 และกรประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
18 ก.พ. 2564 อด 0032.010/1446 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินบุคคล และผลงานตำแหน่งนักจิตวิทยาชำนาญการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
16 ก.พ. 2564 อด 0032.002/195 สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงการพพัฒนาโปรแกรม E-Family Folder ในการดูแลสุขภาพประชาชน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
09 ก.พ. 2564 สธ 0723/120 ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียนมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ศูนย์เครื่องมือแพทย์
24 ก.พ. 2564 สธ 0616/ว 0460 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มงานรังสีวิทยา
24 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/605 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานทันตกรรม
25 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1664 ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
24 ก.พ. 2564 สธ 0233.04/606 แจ้งการดำเนินงานโครงการของขวัญวันเด็กปี 2564 ตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการพยาบาล
25 ก.พ. 2564 อด 0032.011/1692 ทวงรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานการดำเนินงานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
23 ก.พ. 2564 อด 0032.002/1590 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สสจ.อุดรธานี
02 มี.ค. 2564 อด 0032.007/1788 แจ้งติดตามการขึ้นทะเบียน และส่งเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กองทุนกลาง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
01 มี.ค. 2564 อด 0032.012/1726 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18 ก.พ. 2564 มส 0208/36 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
05 มี.ค. 2564 อด 1318/551 ขอเชิญประชุม ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
05 มี.ค. 2564 อด 0032.003/1888 แจ้งการดำเนินงานของขวัญวันเด็ก ปี 2564 โครงการตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
03 มี.ค. 2564 อด 0032.004/1829 ขอส่งคู่มือการจัดพิธ๊ทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
03 มี.ค. 2564 - ขอสำเนาบันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วย OPD+IPD ตั้งแต่ครั้งแรก -ปัจจุบัน ทุกครั้งที่รักษา บริษัทเอไอเอ จำกัด กลุ่มงานการพยาบาล
08 มี.ค. 2564 อด 0032.004/1920 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค) สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
08 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1929 แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
08 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1926 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชการการพัมนาคุณภาพบริการโรคไม่ติดต่อ ผ่านการถ่ายทอดทางเพจเฟชบุ๊กและระบบโปรแกรม Zoom สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
08 มี.ค. 2564 อด 0032.012/1928 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุดรธานีโดยหมอพื้นบ้าน สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
08 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1927 ขอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI สาขา Thalassemia ปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
08 มี.ค. 2564 อด 0032.007/1967 ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 แนวทางการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
09 มี.ค. 2564 - ส่งKPI Template ขององค์กรแห่งความสุขปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
09 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1995 ขอส่งรายงานสรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager & Case Manager สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
10 มี.ค. 2564 อด 0032.008/2047 เชิญประชุมเครือข่ายพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
10 มี.ค. 2564 - ส่งคำสั่งคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
09 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1996 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
05 มี.ค. 2564 อด 0032.008/1882 เชิญอบรมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ศูนย์คุณภาพ
25 ก.พ. 2564 อด 0032.006/1676 ส่งตัวอย่างอาหารสดตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
10 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2021 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้น สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
09 มี.ค. 2564 อด 0032.011/1999 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายงานคนพิการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
09 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2004 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมราชการ ครั้งที่2/2564 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
09 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2003 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
05 มี.ค. 2564 สธ 0233.04/697 เชิญอบรมการใช้งานระบบ Dr.Ganja in TTM ผ่านระบบ Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
11 มี.ค. 2564 อด 0032/2079 ขอความร่วมมือดำเนินการตรนจสอบข้อมูลการรับวัคชีน COVID-19 สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
09 มี.ค. 2564 อด 032.004/1990 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
09 มี.ค. 2564 อด 0032.004/1989 ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 7 พ.ศ.2564 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
12 มี.ค. 2564 อด 0032.004/ว .1442 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่20 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
10 มี.ค. 2564 อด 0032.006/2075 ขอเชิญประชุมคัดเลือกคุณภาพยารวมจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
09 ก.พ. 2564 สธ 1009.6/ว 467 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉ.2 2564 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
18 มี.ค. 2564 สธ 1009.6/ว524 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉ.2 2563 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
05 มี.ค. 2564 สปสช 5.38/ว.1630 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขและบริหารความขัดแย้งในหน่วยบริการ ปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
16 มี.ค. 2564 อด 0032.008/2194 ขอเชิญประชุมเครือข่ายบริการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผ่าน Application Zoom Cloud สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
17 มี.ค. 2564 อด 0032.007/2228 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์ ของหน่วยบริการผ่านระบบ zoom meeting สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
17 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2210 ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยง สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 มี.ค. 2564 อด 0032.002/2280 การให้ความรู้และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 มี.ค. 2564 อด 0032.007/2243 ขอส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการดำเนินการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
16 มี.ค. 2564 อด 1318/631 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
17 มี.ค. 2564 อด 1318/652 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลสงกรานต์ 2564 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
17 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2224 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2281 ส่งแผนการตรวจรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
17 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2210 ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยง สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 มี.ค. 2564 อด 0032.011/2288 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
19 มี.ค. 2564 อด 0032.004/136 ขอสรุปรายงานการประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
24 มี.ค. 2564 อด 0032.002/2429 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
24 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2427 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
22 มี.ค. 2564 อด 0032.004/139 ขออนุญาตลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
08 มี.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.1664 ขอเชิญร่วมประชุมเวทีมอบข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
18 มี.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.1918 ขอความร่วมมือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลประเมินตนเองตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ประจำปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
24 มี.ค. 2564 อด 0032.011/2415 ขอเชิญประชุมชี้แจงการลงการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง /บำบัดบหรี่สุรา แฟ้ม Special pp สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
25 มี.ค. 2564 อด 0032.002/2465 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดดำเนินงานสาธารณสุขนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานควบคุมโรค
26 มี.ค. 2564 อด 0032.012/2478 การสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงรหัสมาตรฐาน บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
29 มี.ค. 2564 อด 1332.06/61 เรียนเชิญเป็นวิทยากร รพ.สต.หนองกุงทับม้า กลุ่มงานการพยาบาล
25 มี.ค. 2564 อด 1318/705 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรครูฝึก ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
29 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2516 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
29 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2518 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ บริกา รอาหารเลิเวอรี อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
29 มี.ค. 2564 อด 0032.004/2515 ขอส่งเกณฑ์การส่งตรวจแอนติบอดีสำหรัการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
26 มี.ค. 2564 อด 0032.011/2493 แจ้งผลการดำเนินงานด้านบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
31 มี.ค. 2564 - ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล COC
31 มี.ค. 2564 อด 1318/768 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธิวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุใาโลกมหาราช ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
31 มี.ค. 2564 อด 1318/ว.765 ขอเชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพนะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ แจ้งทุกฝ่าย
30 มี.ค. 2564 สธ 0838.4/ว 843 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเวท โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 เม.ย. 2564 สธ 0205.08/285 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเพิ่ม สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
02 เม.ย. 2564 อด 0032.003/2670 แจ้งการจัดสรรนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
02 เม.ย. 2564 อด 0032.011/2693 การรายงานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2664 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
05 เม.ย. 2564 อด 0032.007/2021 แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักออกไปทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
02 เม.ย. 2564 อด 0032.007/2703 ขอข้อมูลผลงานบริการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
05 เม.ย. 2564 อด 0032.006/2731 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
05 เม.ย. 2564 อด 0032.006/2730 ทบทวนข้อมูลเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ เขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
17 มี.ค. 2564 สธ 5102/ตบ.105/2564 ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2564 องค์การเภสัชกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์
09 เม.ย. 2564 อด 0032.013/2827 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์
16 เม.ย. 2564 สปสช 5.38/ว.2444 สปสช 5.38/ว 2444 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
07 เม.ย. 2564 สธ 0209.07/2279 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามอายุมาดาและน้ำหนักเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาล
09 เม.ย. 2564 ศธ 04293.02/139 ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานการพยาบาล
16 เม.ย. 2564 อด 0032.002/2889 แจ้งการจัดสรรงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 เม.ย. 2564 อด 0032.0063/2892 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
09 เม.ย. 2564 อว 0606.3/ว 154 ขอแจ้งนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฝึกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานการพยาบาล
20 เม.ย. 2564 อด 0032.011/2966 แจ้งขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
19 เม.ย. 2564 อด 0032.002/2938 การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนเมษายน- กันยายน 2564 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 เม.ย. 2564 อด 0032.006/2892 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
20 เม.ย. 2564 อด 0032.012/2955 ขอแจ้งแนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
20 เม.ย. 2564 อด 0032.007/2985 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
21 เม.ย. 2564 อด 0032.001//3022 การสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤติ COVID-19 แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 เม.ย. 2564 สธ 0838.4/ว1014 ขอแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
19 เม.ย. 2564 สธ 0233.04/1225 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
20 เม.ย. 2564 อด 1318/ว846 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ทีม COVID-19 รพ.
21 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3041 อด 0032.011/3041 สสจ.อุดรธานี PCT
19 เม.ย. 2564 สธ 0616/0855 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มงานรังสีวิทยา
16 เม.ย. 2564 อว 0606.3/ว 157 ขอยกเลิกการส่งนักศึกษาฝึกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานการพยาบาล
21 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3028 ขอให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
22 เม.ย. 2564 อด 0032.002/3001 แจ้งการปรัปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
21 เม.ย. 2564 อด 0032.002/3002 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
21 เม.ย. 2564 อด 0032.010/3018 แจ้งตำแหน่งเลขที่สำหรับจ้างนักเรียนทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
21 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3041 ขอส่งแนวทางการคัดกรอง วินิจฉัย ดูแลรักษา และติดตามความดันโลหิตสูง สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และคำแนะนำสำหรับผู้มารับบริการในสถานพยาบาล สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
22 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3067 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของหน่วยกู้ชีพ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
31 มี.ค. 2564 สปสช 1.54/ว 2147 ขอส่งหนังสือรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
21 เม.ย. 2564 สธ 0233.02/1262 ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
22 เม.ย. 2564 อด 0032.010/3111 อแจ้งทบทวนการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
22 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3117 แจ้งขอให้บันทึกข้อมูลอัตรากำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
22 เม.ย. 2564 อด 0032/3119 แจ้งเลื่อนขอรับการสนับสนุนวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด หลักสูตร ค่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
23 เม.ย. 2564 - ส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยข้อเสื่อม ผู้ป่วยรูมาติก สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
25 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3173 ขอส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
26 เม.ย. 2564 อด 0032.003/3197 การตรวจคัดกรอง COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
29 มี.ค. 2564 สธ 0204/ว 6697 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล)จุฑาธุช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาล
26 เม.ย. 2564 อด 0032.005/3212 การดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายให้มีการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3223 ขอส่งสรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3224 ขอส่งบทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกลฯ ครั้งที่ 3/2564 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
27 เม.ย. 2564 อด 0032.007/3234 แ จ้งการขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3246 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3228 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
28 เม.ย. 2564 อด 0032.007/3257 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3226 ขอเเจ้งเปลี่ยนการส่งผลตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
25 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3172 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโสคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
28 เม.ย. 2564 สธ 0233.04/1326 ขอความอนุเคราะห์ลงข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบR 8-EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
27 เม.ย. 2564 อด 0032.004/7221 ขอให้ตรวจ Rapid Test COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
23 เม.ย. 2564 สธ 0644/ว1868 ขอทบทวนแนวทางการใหบริการงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล
08 เม.ย. 2564 กค0318.71/ว10 ขอประชาสัมพันธ์โคงการสวัสดิการบ้านพักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
27 เม.ย. 2564 อด 0032.008/3244 แ จ้งตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการฉุกเแินทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล นายแพทย์ชวิน ตันรัตนาวงศ์
29 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3329 ขอส่งชุดความรู้การดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
30 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3373 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
30 เม.ย. 2564 อด 0032.003/3377 ส่งแนวทางคัดกรองผู้ป่วยสงสัย COVID-19 ในหญิงที่มาคลอด หรือผ่าตัดคลอด จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
26 เม.ย. 2564 อด 0032.010/3175 การแสดงความจำนงขออนุมัติไปสมัครสอบเพื่อลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย
02 พ.ค. 2564 อด 0032.001/3418 ขอสนับสนุนทีม CUCD ออกปฏิบัติงาน /14 วันอุดรปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังกหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
30 เม.ย. 2564 อด 0032.012/3361 ขอส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพืาอนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
30 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3406 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
30 เม.ย. 2564 อด 0032.004/3403 ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนและแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังการไดรับวัคซีน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
27 เม.ย. 2564 สปสช.5.38/ว 2621 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
28 เม.ย. 2564 สปสช 5.38/ว.2627 แนวทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อดควิด 19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
30 เม.ย. 2564 สธ 0616/ว 0958 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการออกรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์และแจ้งการส่งตัวอย่างรอบ 2/2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
05 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3479 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
05 พ.ค. 607 อด 0032.007/3478 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
03 พ.ค. 2564 สธ 0233.02/1367 ขอส่งคู่มือการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
30 เม.ย. 2564 อด 0032.008/ว 3381 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสุตรฝึกอบรมออนไลน์ สสจ.อุดรธานี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
29 เม.ย. 2564 อด 0032.011/3328 แจ้งแนวทางบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดวิถีใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
02 พ.ค. 2564 อด 0032.011/2702 ตอบรับการขึ้นทะเบียนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Tearm:SCOT ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
21 เม.ย. 2564 กค 0416.4/ว215 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
06 พ.ค. 2564 อด 0032.002/3551 การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
06 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3532 ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 7/เมษายน เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าว สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
06 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3556 การปรับระบบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 พ.ค. 2564 สธ 0233.04/1397 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ.
07 พ.ค. 2564 สธ 0233.04/1432 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
07 พ.ค. 2564 - การออกแบบงานวิจัยด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
07 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3595 แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
05 พ.ค. 2564 อด 0032.006/3504 แนวทางการจ่ายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
07 พ.ค. 2564 อด 0032.012/3605 แนวทางการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
11 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3629 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
07 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3614 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
07 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3615 ส่งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
07 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3616 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
12 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3684 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลอุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
12 พ.ค. 2564 อด 0032.014/3697 แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบตคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ.
13 พ.ค. 2564 อด 0032.007/3710 ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
13 พ.ค. 2564 อด 0032..007/3707 แจ้งแนวทางการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถาานะและสิทธิปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
17 พ.ค. 2564 อด 0032.004/3791 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
17 พ.ค. 2564 อด 032.012/3787 แจ้งอุทธรณ์การจ่ายผลงานบริการในปี 2564 ไตรมาส 1,2 สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
17 พ.ค. 2564 อด 0032.002/3793 ขอให้หน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ประสานงานข้อมูลรับวัคซีน COVID-19 Line OA หมอพร้อม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
17 พ.ค. 2564 อด 0032.008/3786 แจ้งการเตรียมเพื่อรองรับคำสั่งในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
14 พ.ค. 2564 อด 0032.012/3758 แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12 พ.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.2818 ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
13 พ.ค. 2564 อด 0032.014/7597 ขอเลื่อนกำหนดการการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
17 พ.ค. 2564 อด 0032.006/388 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
17 พ.ค. 2564 อด 0032.006/3807 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2564 และฉบับเพิ่มเติมเดือน เมษายน 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
11 พ.ค. 2564 กค 0416.2/ว 268 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
19 พ.ค. 2564 อด 0032.013/3889 ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามประกาศกระททรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
20 พ.ค. 2564 อด 0032.008/3966 ขอให้รายงานข้อิมูลเครื่องช่วยหายใจผ่านระบบ CO-Ward กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
20 พ.ค. 2564 อด 0032.002/3995 ขอให้ทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนเมษายน -กันยายน สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
21 พ.ค. 2564 อด 0032.007/4003 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
24 พ.ค. 2564 อด 0032.011/4065 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก และแจ้งคำขวัญรณรงค์ ปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
18 พ.ค. 2564 สธ 1009.5/ว 6794 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา TEEVIR เลขทะเบียน 2C 8/56 (NG)รุ่นการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
25 พ.ค. 2564 อด 0032.005/29 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 2564 อด 0032.004/4161 การดำเนินงานเฝ้าระวังค้นหาโรคติดเชื้อโคโรนา สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
29 เม.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 5954 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ของยา Dextrose 5% สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
27 เม.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 5752 แจ้งเตือนเฝ้วาระวังการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา EQUORAL 100 MG สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
31 พ.ค. 2564 อด 0032.008/4248 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร HOW TO COLLECT NASOPHARYNGGEAL SWAB SPECIMEN FOR COVID-19 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
31 พ.ค. 2564 อด 0032.011/4234 แจ้งขอความร่วมมือติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
31 พ.ค. 2564 อด 0032.011/4237 แจ้งขอความร่ววมือบูรณาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
28 พ.ค. 2564 สธ 0233.04/1610 ขอส่งแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
23 เม.ย. 2564 สธ 1102/1722 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางออนไลน์ สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มงานการพยาบาล
28 พ.ค. 2564 อด 0032.012/4202 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
31 พ.ค. 2564 อด 0032.003/4232 แจ้งการจัดสรรนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/8294 ขอให้ส่งรายงานทันทีในกรณีเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉิน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล
02 มิ.ย. 2564 อด 0032.002/4304 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
24 พ.ค. 2564 สธ 0318/1238 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (THC เด่น) กระทรวงสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
04 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4294 การโอนเงินค่าเจาะเลือดและนำส่งตรวมจวัดระดับแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
02 มิ.ย. 2564 สธ 0233.02/1690 คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อยอยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สถานะเพื่อป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
02 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4325 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
02 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4315 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการบุคลากรในการปฏิบัติงานคลินิกกัญชาทางการแพทย สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
04 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4382 แจ้งรายชื่อผู้ให้คำปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4275 ส่งข้อมูลผลงานบริการไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
08 มิ.ย. 2564 - ส่งรายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ 4 กรณีการฝากครรภ์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
04 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4383 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4419 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการค้นหาและการรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
31 พ.ค. 2564 อด 0032.013/4267 แผนประเมินมาตรฐาน Green and Clean Hospital 2564 สสจ.อุดรธานี งานENV กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4411 ขอแจ้งคำนิยามของสถานพยาบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
01 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 7580 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา vancocid เลขทะเบียน 1A 500/48 รุ่นการผลิต VAS2004 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
27 พ.ค. 2564 สธ 1009.5/ว 7267 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา AMINOVEN INFANT สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
31 พ.ค. 2564 อด 0032.004/4255 แนวทางการดำเนินการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และข้อมูลสิทธิ์ในการเข้าถึงรายงานการตรวจ COVID-19 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4409 ขอส่งแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
07 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4410 ขอแจ้งยกเลิกการใช้รหัสผู้ป่วย ในผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวไทย สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล ทีม COVID-19 รพ.
30 มิ.ย. 2564 อด 0017.2/8384 มาตรการของกฏหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
31 พ.ค. 2564 สธ1004.03/7470 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
10 มิ.ย. 2564 อด 0032.013/4510 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์
10 มิ.ย. 2564 อด 0032.003/4505 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์อาหารตามวัย สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์
10 มิ.ย. 2564 สธ 0233.04/1761 ขอส่งแนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
11 มิ.ย. 2564 - ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
10 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4499 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
11 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4568 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อนครอบครัว Family line สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
14 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4590 แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยใน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
11 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4567 แจ้งแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้้านยาเสพติดโลก สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
14 มิ.ย. 2564 อด 0032.013/4593 ติดตามประเมินความพร้อมเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกาา 2564 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
15 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4661 ขอเชิยประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานควบคุมโรค
15 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4636 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
16 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4683 ขอแจ้งระยะเวลาการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online ปี 2564 รอบที่ 2 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
15 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4658 รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 23 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
10 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4522 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสนับสนุนจามมูลนิธิฯ สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
16 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4671 การบันทึกผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการบันทึกจำนวนวัคซีนนคงคลังประจำวัน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
16 มิ.ย. 2564 อด 0032.012/4678 การสำรวจข้อมูลอัตราค่าบริการด้านการแพทมย์แผนไทยของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
31 พ.ค. 2564 สธ 0937.05/ว 318 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนแ ละประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 กระทรวงสาธารณสุข แจ้งทุกฝ่าย
07 มิ.ย. 2564 สธ 0207.10/12044 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
28 มิ.ย. 2564 สพท0852/2564 ขอความอนุ้คราะห์สนับสนุนการสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย แจ้งทุกฝ่าย
16 มิ.ย. 2564 อด 0032.003/4710 แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ก้าวท้าใจ SEASON3" สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
17 มิ.ย. 2564 อด 0032.003/8714 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
17 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4723 แจ้งมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
17 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4721 แจ้งการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนผ่าตรวจศพหรือก่อนส่งศพเพื่อผ่าตรวจศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
17 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4728 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (THC เด่น) สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18 มิ.ย. 2564 สธ 0209.10/1932 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ.
18 มิ.ย. 2564 อด 0032.007/4781 ขอแ จ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 8/ มิถุนายน 2564 เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4385 สำรวจรายชื่อผุ้ป่วย Thalassemia ที่รับการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยาฉีด desferal ปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
19 มิ.ย. 2564 อด 0032.008/4694 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเตีรยมความพร้อมการรับประเมินระบบสุขภาพระดับอำเภอ สสจ.อุดรธานี ศูนย์คุณภาพ
21 มิ.ย. 2564 - ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประเมินผลงานสาธารณสุขของ คปสอ.จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564 แบบ New Normal สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
17 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4744 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และวี เนื่องในวันตับอักเสบโลก สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
22 มิ.ย. 2564 อด 0032.011/4877 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ และการประเมินรับรองรถฉุกเฉินทางการพยาบาล EMS สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
23 มิ.ย. 2564 อด 0032.012/4927 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
23 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4928 รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 24 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
24 มิ.ย. 2564 - แก้ไขตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 24 สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
22 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4856 แจ้งราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
22 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4855 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
22 มิ.ย. 2564 อด 0032.006/4854 แจ้งเตื่อนภัยการเรียกเก็บคืนยา และเปลี่ยนแปลงอายุยา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
24 มิ.ย. 2564 อด 0032.008/4974 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
24 มิ.ย. 2564 อด 0032.004/4971 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
24 มิ.ย. 2564 - เพิ่มเติม KPI template ตัวชี้วัดคำรัยบรองการปฏิบัติราชการ ข้อ 84-88 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
25 มิ.ย. 2564 อด 0032.012/4978 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการติิดตามการใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ในการบริการกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 8557 ให้เรียกเก็บคืนยา ISOLA เลขทะเบียน 1A 1180/29 รุ่นการผลิต 011118 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
30 มิ.ย. 2564 อด0032.012/ สนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์
30 มิ.ย. 2564 สธ 0233.04/1956 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
25 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 8903 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา DEXASONE INJECTION สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
02 ก.ค. 2564 สธ 0233.01/1999 ขอเชิญประชุมการติดตั้งโปรแกรม HISSYNC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ก.ค. 2564 อด 0032.013/ว 5262 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์
01 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5200 ขอส่งแนวทางการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
01 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5196 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
05 ก.ค. 2564 - ขอส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/ว 8416 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา vancocid เลขทะเบียน 1A 500/48 รุ่นการผลิต VAS2006 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
06 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5235 ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในสถานการณ์โควิด 19 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
06 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5300 ขอส่งข้อมูลผู้ปรระสานงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวนชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
05 ก.ค. 2564 อด 0032.002/5281 การประชุมสรุปผลการประเมินผล คปสอ. ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
05 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5272 ขอความร่วมมือในการส่งแผนการตรวจคัดกรอง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมโรค
05 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5274 รายงานการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5261 ขอส่งสรุปสถานการณโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่22-24 ปี 2564 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
28 มิ.ย. 2564 สธ 1009.5/8962 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
07 ก.ค. 2564 - ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
07 ก.ค. 2564 อด 0032.010/5320 การนย้ายข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
08 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5370 รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชุนวิถีใหม่ห่งไกล NCDs ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
06 ก.ค. 2564 อด 0032.006/5313 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
09 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5400 ข้อสั่งการและแนวทางการจ่ายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
08 ก.ค. 2564 อด 0032.003/5396 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Conference กรณีมารดาเสียชีวิต สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
11 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5424 ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
09 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5415 ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เรื่องการส่งหลักฐานเอกสารเพื่อยืนยันการบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียน 4-12 ปี และการบริการฝากครรภ์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานทันตกรรม
09 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5406 แจ้งแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการและการลงทะเบียนระบบสารสนเทศด้านกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
01 ก.ค. 2564 สธ 0207.06/ว 2709 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
12 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5436 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
09 ก.ค. 2564 สธ 0233.02/2045 ขอส่งแนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
13 ก.ค. 2564 อด 1318/1432 ขอความร่วมมือสนับสนุนรถพยาบาล เพื่อรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัดเสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ทีม COVID-19 รพ.
14 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5534 แจ้งขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและให้ส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติดประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
13 ก.ค. 2564 อด 0032.008/5495 ขอเชิญประชุมแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
13 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5462 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเอดส์และวัณโรคในจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
13 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5498 ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
29 มิ.ย. 2564 สธ 0414.8/2383 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข งานควบคุมโรค
13 ก.ค. 2564 อด 0032.012/5504 แจ้งข้อมูลการสำรวจรายการสมุนไพร ในหน่วยบริการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
13 ก.ค. 2564 อด 0032.012/9503 แจ้งการสนับสนุนสื่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
02 ก.ค. 2564 สธ 1009.5/ว 9301 สธ 1009.5/ว 9301 กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
08 ก.ค. 2564 อด 0032.006/5392 ส่งตัวอย่างอาหารสดตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
12 ก.ค. 2564 สธ 0233.04/2071 ขอเชิญประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์
14 ก.ค. 2564 อด 0032.011/5579 ขอทราบข้อมูลผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้ฟูยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 ก.ค. 2564 สธ 0508/ว3559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับวหวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลย์ กรมการแพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19 ก.ค. 2564 อด 0032.003/5730 ขอเชิญเข้าร่วมการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
19 ก.ค. 2564 สธ 0233.04/2143 ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทองในผู้ป่วยรับบริการคลินิกกัญชาทางการการแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19 ก.ค. 2564 อด 0032.004/5470 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมไวรัสตับอักเวบในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุดรธานีปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
07 ก.ค. 2564 อด 0032.1/05804 ขอความอนุเคราะห์ทีมแพทย์ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
19 ก.ค. 2564 สธ 0233.04/2142 สธ 0233.04/2142 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์คุณภาพ
22 ก.ค. 2564 - การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
08 ก.ค. 2564 กค 0416.4/ว 471 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
27 ก.ค. 2564 - ไฟล์ข้อมูลเตรียมจัดสรรเงินผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
07 ก.ค. 2564 อด 0032.10568 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
16 ก.ค. 2564 สธ 1006.3/ว 10173 ขอเชิญประชุมแนวทางการใช้และจัดซื้อยาฟ้าทะลาบโจรเพื่อใช้ในโรคโควิด 19 ของภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
23 ก.ค. 2564 สธ 0233.02/2201 แจ้งสรุปมติและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
27 ก.ค. 2564 อด 0032.007/5924 ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณี สสจ.อุดรธานี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
30 ก.ค. 2564 สธ 0616/ว 1600 ขอเอกสารเพิ่มเติมในการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 กลุ่มแรงงานต่างด้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
02 ส.ค. 2564 อด 0032.003/ 6073 ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิด -19 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
05 ส.ค. 2564 อด 0032.007/ แจ้งกำหนดระยะเวลาการขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรอง สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
30 ก.ค. 2564 สธ 0207.04/ว 3171 ขอความร่วมมมือให้บริการเบิกจ่ายตรงแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง (อปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
10 ส.ค. 2564 อด 0032.007/6281 แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
27 ก.ค. 2564 สปสช9.38/ว.4683 แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ส.ค. 2564 สธ 0233.02/2312 สรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
27 ก.ค. 2564 ศล.ว.19267/2564 แจ้งการขยายอายุส่วนประกอบโลหิตชนิกเกล็ดเลือดเป็น 7 วัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 ส.ค. 2564 อด 0032.005/6290 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาสบาลทุกแห่ง สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
13 ส.ค. 2564 อด 0032.002/6372 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย COVID-19 ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสนาม สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
17 ส.ค. 2564 อด 0032.012/6454 การสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18 ส.ค. 2564 อด 0032.003/6468 ขอสำรวจเด็ก 0-5 ปี ที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
16 ส.ค. 2564 อด 0032.003/6392 สำรวจข้อมูลความต้องการนมผงฯประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
03 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6133 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
16 ส.ค. 2564 อด 0032.013/6422 มาตรการและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สสจ.อุดรธานี งานENV
16 ส.ค. 2564 อด 0032.013/6454 สรุปรายงานการประเมินมาตรฐาน Green and Clean Hospital ปี 2564 สสจ.อุดรธานี งานENV
19 ส.ค. 2564 อด 0032.003/6513 ขอเชิญร่วมประชุมนิเทศและซ้อิมแผนการดูแลซ้อมแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ Covid-19 จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
22 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6625 ขอความร่วมมือดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
20 ส.ค. 2564 อด 0032.008/6606 ประชุมแนวทางการลงเยี่ยมรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและระบบบริการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ศูนย์คุณภาพ
18 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6580 แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID -19 RT PCR +ve จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
20 ส.ค. 2564 อด 0032.007/6207 ขอแจ้งมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดกหารทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ.
29 ก.ค. 2564 อด 0032.301/ว2485 ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี ทีม COVID-19 รพ.
20 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6594 ขอให้ส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
18 ส.ค. 2564 สธ (ศปค) 0248/476 การสนับสนุนทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
06 ส.ค. 2564 กค 0416.4/ว 694 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) กรมบัญชีกลาง
20 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6610 แจ้งให้ดำเนินการต่ออายุใบประกาศนียบัตรในการขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี
20 ส.ค. 2564 อด 0032.006/6611 ขอปรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
25 ส.ค. 2564 อด 0032.012/6702 น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า(ชนิด) เพื่อสร้างภูมิกันให้กับร่างกาย สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25 ส.ค. 2564 อด 0032.012/6717 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ต่ออายุ) สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25 ส.ค. 2564 อด 0032.007/6692 ขอให้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 สสจ.อุดรธานี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
27 ส.ค. 2564 อด. 0032.002/6757 รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ICD10 COVID-19) สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
31 ส.ค. 2564 อด.0032.002/6827 แจ้งโอนเงินค่สบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
30 ส.ค. 2564 สธ 0233.04/2581 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง เขตสุขภาพ ที่ 8 ผ่านระบบ Zoom meeting สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
18 ส.ค. 2564 สธ 1015/ว11666 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำรวจการใช้ยาเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนยาในสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
30 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6410 ขอส่งแนวทางการนำส่งตัวอย่างและแนวทางการเบิกจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคืภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
31 ส.ค. 2564 อด 0032.013/6829 ส่งข้อแนะนำการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนหมู่มากป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
17 ส.ค. 2564 สรพ. ว 306 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณภาพ
30 ส.ค. 2564 สปสช 9.38/ว.5471 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
31 ส.ค. 2564 สธ 0233.04/2606 ขอส่งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการแพทย์
31 ส.ค. 2564 อด 0032.004/6438 ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางการรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
06 ก.ย. 2564 อด 0032/13529 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการจัดการเรียนสอบแบบ On Site ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
26 ส.ค. 2564 รง 0626/ว 265 แจ้งผลอนุมัติการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักจัดระบบการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ทีม COVID-19 รพ.
01 ก.ย. 2564 กคร.อด.009/2564 ขอความร่วมมือให้แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถที่ยังค้างชำระ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
01 ก.ย. 2564 สปสช.9.38/ว 5537 แจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
03 ก.ย. 2564 อด 0032.011/6958 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่องกำจำกัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดอุดรธนานี ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
08 ก.ย. 2564 อด 0032.008/7088 แจ้งแผนการเยี่ยมโรงพยาบาล สสจ.อุดรธานี ศูนย์คุณภาพ
07 ก.ย. 2564 อด 0032.012/7027 บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
20 ก.ย. 2564 สจป.สกต.036/2564 ขอเสนอทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
09 ธ.ค. 607 อด 0032.007/7261 แ จ้งปิดงวดการรับข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ ฯ 64 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
13 ก.ย. 2564 อด 0032.013/7180 ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
15 ก.ย. 2564 สธ 0616/ว1999 ขอแจ้งแนวทางในการส่งตัวอน่างเพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
14 ก.ย. 2564 อด 0032.004/7252 แจ้งยอดการจัดสรร Antigen test kit (ATK) ให้หน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมโรค
06 ก.ย. 2564 อด 0032.007/7001 แจ้งผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี
20 ส.ค. 2564 สธ 0204/ว 18090 ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาล
06 ก.ย. 2564 ศล.2.22554/2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการใช้บริการ งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลืิอดแดง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
17 ก.ย. 2564 อด 0032.004/7373 ขอความร่วมมือดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
23 ก.ย. 2564 อด 0032.1/08803 ขอเชิญประชุมเครือข่ายบริการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผ่าน Application zoon cloud โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
30 ก.ย. 2564 อด 0032.007/7694 ส่งสำเนาหนังสือ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
30 ก.ย. 2564 อด 0032.014/7670 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ต.ค. 2564 อด 0032.014/7735 ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทนวงสาธารณสุขในที่ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน อสม. พร้อม บอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชน สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
04 ต.ค. 2564 อด 0032.009/7711 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานทันตกรรม
04 ต.ค. 2564 สปสช.6.70/ว.6345 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
30 ก.ย. 2564 อด 0032.1/ว 8726 ขอความอนุเคระห์ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับปี 2564 โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
27 ก.ย. 2564 สปสช.9.38/ว 6136 การแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการของหน่วยบริการก่อนการจ่ายชดเชย กรณีการบริการฝากครรภ์ ANC สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาล
06 ต.ค. 2564 อด 0032.011/7776 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ดำเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
06 ต.ค. 2564 อด 0032.011/7775 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข สำหรับเขตสุขภาพที่ 7-13 ครั้งที่ 3 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
04 ต.ค. 2564 สปสช 6.70/ว 6345 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งทุกฝ่าย
27 ก.ย. 2564 กค 0416.4/ว 979 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวสิดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผูป่วยนอก ฉบับที่ 2 กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
27 ก.ย. 2564 สปสช 6.70/ว 6102 การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับบริการในปีงบประมาณ 2563และ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
06 ต.ค. 2564 อด 0032.004/7811 ขอความร่วมมือสถานบริการในการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวัง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
07 ต.ค. 2564 อด 0032.007/7826 แจ้งผลการตรวจเอกสารหลักฐานการให้บริการฝากครรภ์ ANC ของหน่วยบริการก่อนการจ่ายชดเชย สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
06 ต.ค. 2564 สธ 0233.02/2946 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
20 ส.ค. 2564 สธ 1009/ว 11843 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา IKERVIS เลขทะเบียน1C 67/59 (N) รุ่นการผลิต 1L49R โดดยสมัครใจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
04 ต.ค. 2564 สปสช.5.38/ว.6336 ข้อมูลสถานะการเข้าใช้งานเว็บตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนออนไลน์ ERM สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
06 ต.ค. 2564 อด 0032.008/7783 ขอเชิญประชุมแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 ต.ค. 2564 กคร.อด.010/2564 ขอความร่วมมือให้แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถที่ยังค้างชำระ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ต.ค. 2564 อด 0032.013/7739 การรายงานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี งานENV
11 ต.ค. 2564 อด 0032.012/7906 แจ้งการจัดสรรงบค่าบริการการแพทย์แผนไทย ไตรมาส3 ปี งบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
08 ต.ค. 2564 สธ 0233.04/2988 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
06 ต.ค. 2564 สธ 0233.04/2974 ขอประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล DMS Home lsolation สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
12 ต.ค. 2564 อด 0032.013/7964 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)
12 ต.ค. 2564 อด 0032.002/7955 ขอเชิญประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
08 ต.ค. 2564 อด 0032.011/7886 ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด บุหรี่และสุรา กรอกแบบยืนรายชื่อฯ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
11 ต.ค. 2564 อด 0032.003/7916 ขอความร่วมมือประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
08 ต.ค. 2564 อด 0032.014/15499 แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
07 ต.ค. 2564 อด 0032.011/7856 ขอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI สาขา Thalassemia ปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
07 ต.ค. 2564 อด 0032.008/7855 ขอความร่วมมือดำเนินกาททรตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
28 ก.ย. 2564 อด 0032.013/7623 ขอให้ควบคุมกำกับการคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล สสจ.อุดรธานี งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
07 ก.ย. 2564 อว 660301.6.3.1/ว.31 ขอความอนุเคระห์รายชื่อผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มงานการพยาบาล
28 ก.ย. 2564 ศล.ว.24618/2564 ขอสถิติการรับและการใช้โลหิตประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
01 ต.ค. 2564 สธ 0838.4/ว2223 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
15 ต.ค. 2564 อด 0032.002/8046 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
15 ต.ค. 2564 อด 0032.013/8068 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
14 ต.ค. 2564 อด.0032.004/8022 แนวทางการจัดบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ในชุมชน ด้วย HIV self-testing สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
14 ต.ค. 2564 สธ 0233.02/3067 ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อ COVID -19ของบุคลากรสาธารณสุขและส่งขอรับชดเชยความเสียหายของผู้ให้บริการ ตาม ม.18(4) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ทีม COVID-19 รพ.
05 ต.ค. 2564 อด 0032.004/7766 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
19 ต.ค. 2564 อด 79501/498 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเทศบาลตำบลลำพันชาด งานควบคุมโรค
20 ต.ค. 2564 อด 0032.011/8133 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
29 ก.ย. 2564 สปสช.6.70/ว 6189 แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
11 ต.ค. 2564 สปสช6.70/ว.6451 ขอความร่วมมือให้บริการเบิกจ่ายตรงแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลและพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
20 ต.ค. 2564 ศธ 04349.39/454 ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร งานควบคุมโรค
19 ต.ค. 2564 อด 0032.008/8128 ขอขอบคุณการสนับสนุนบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
20 ต.ค. 2564 อด 0032.011/8194 แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและรายงานข้อมูล สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
07 ต.ค. 2564 สธ 0240/ว22556 ขอส่งคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.แบบระบบบังคับบำบัด ปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
08 ต.ค. 2564 สธ 1009/ว 14428 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา GLUCOPHAGE 500 mg เลขทะเบียน 1A 405/49 รุ่นการผลิต 17631 และ 17647 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
22 ต.ค. 2564 อด 0032.004/8241 การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
21 ต.ค. 2564 อด 0032.012/8238 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
19 ต.ค. 2564 อด 0032.004/8130 ขอความร่วมมือหน่วยบริการพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
21 ต.ค. 2564 อด 0032.004/8225 ข้อสั่งการการบันทึกข้อมูลตัวอน่าง COVID-19 และสนับสนุนมาตรการเปิดเมือง สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
26 ต.ค. 2564 อด 0032.004/8313 การประเมินความเสี่ยงและตรวจ Antigen Test Kit ชนิดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
26 ต.ค. 2564 อด 0032.011/8308 แจ้งแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
19 ต.ค. 2564 อว 0606.3/ว.279 ขอส่งรายชื่อนักสึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล งานควบคุมโรค
27 ต.ค. 2564 อด 0032.013/8336 ส่งแนวทางปฏิบัติเพื่อการเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พกคอย และการจัดการอนามั ยสิ่งเเวดล้อม สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
27 ต.ค. 2564 อด 0032.010/8348 ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการแพทย์
28 ต.ค. 2564 อด 0032.013/8374 ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
29 ต.ค. 2564 อด 0032.006/8423 แจ้งให้ผู้รับอนุญาตฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
29 ต.ค. 2564 อด 0032.010/8418 การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม
29 ต.ค. 2564 อด 1318/2275 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
29 ต.ค. 2564 อด 0032.002/8407 แจ้งความประสงค์ใช้งานระบบออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
29 ต.ค. 2564 อด 0032.002/8408 การส่งข้อมูลเพื่อจัดทำ Digital Health Pass สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
02 พ.ย. 2564 ศธ .04177.17.140/168 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสอนนวดแผนไทย โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
01 พ.ย. 2564 อด 0032.007/8455 แจ้งเปิอดกาทรใช้งา นระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
01 พ.ย. 2564 อด 0032.007/8459 ขอเชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวบัตรประชาชนแบบ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
01 พ.ย. 2564 อด 0032.007/8462 แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
19 ต.ค. 2564 อด 0032.011/8171 แจ้งสรุปผลการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
03 พ.ย. 2564 อด 0032./16955 การจัดทำแผนรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีน โควิด-19 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
02 พ.ย. 2564 อด 0032.004/8511 แจ้งแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานยุติเอดส์และวัณโรค สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
03 พ.ย. 2564 อด 0032.008/8530 ทบทวนรายชื่อคำสั่งคณะกรรมกใารพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ จังหวัดอุดร สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
03 พ.ย. 2564 อด 0032.008/8532 ทบทวนรายชื่อคำสั่งคณะกรรมกใารพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดอเลือดสมอง จังหวัดอุดร สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
28 ต.ค. 2564 สธ 0514/ว 5595 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของระบบบันทึกข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25 ต.ค. 2564 อด 0032.008/8247 แจ้งความประสงค์การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สสจ.อุดรธานี ศูนย์เครื่องมือแพทย์
03 พ.ย. 2564 อด 0032.002/8572 การดำเนินงานตามมาตรกาทรความปลอดภัยสำหรับองค์กร สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
04 พ.ย. 2564 อด 0032.014/17040 ขอเลื่อนกำหนดการการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล สมาชิก พอ.สว.
04 พ.ย. 2564 อด 0032.012/8583 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
05 พ.ย. 2564 สปสช.5.38/ว.6985 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
02 พ.ย. 2564 อด 0032.004/8510 ขอเเจ้งแนวทางการค้นหาและรักษาวัณโรคระยะแฝง สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
03 พ.ย. 2564 อด 0032.003/8570 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลเขตสุขภาพที่8 รุ่นที่ 3 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
04 พ.ย. 2564 อด 0032.005/8600 กำชับการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
03 พ.ย. 2564 อด 0032.013/8606 การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ฉีดวัคซีน และบัตรตรวจ ATK สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
28 ต.ค. 2564 อว 0606.3/299 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานการพยาบาล งานควบคุมโรค
09 พ.ย. 2564 ศธ 04349.39/502 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร งานควบคุมโรค
08 พ.ย. 2564 อด 0032.003/8670 ขอส่งนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกสำหรับประเทศไทย ปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
08 พ.ย. 2564 อด 0032.008/8665 แจ้งดำเนินการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวชด้านคนไข้คนดี ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
03 พ.ย. 2564 อด 0032.004/8573 ขอให้ทบทวนรายชื่อคำสั่งๆ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
29 ต.ค. 2564 อด 0032.006/8423 แจ้งให้รับอนุญาตๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
04 พ.ย. 2564 อด 0032.011/8611 การโอนเงินค่าเจาะเลือดและนำส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอออล์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล
05 พ.ย. 2564 สธ 0233.04/3239 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์คุณภาพ ทีม COVID-19 รพ.
27 ต.ค. 2564 สปสช.6.70/ว 6795 แจ้งแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
11 พ.ย. 2564 อด 0032.003/8816 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอ Case Conference กรณีมารดาเสียชีวิต สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
10 พ.ย. 2564 อด 0032.007/8787 แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีผุ้ป่วยนอก กองทุนประกันสใุขภาพ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
10 พ.ย. 2564 อด 0032.007/8728 ขอเชิญประชุมชี้แจงงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
09 พ.ย. 2564 สธ 0233.03/3273 ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่8 ครังที่ 1/2565 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
02 พ.ย. 2564 สธ 0207.05/ว 4507 ขอเชิญรา่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานENV
16 พ.ย. 2564 อด 0032.008/8896 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
02 พ.ย. 2564 สธ 1009.6/ว 15403 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา AMOTIN 1000 เลขทะเบียน 2A 2/60 รุ่นการผลิต 4248002 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
02 พ.ย. 2564 สธ 1009/ว 15455 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของ APROVEL 150 MG เลขทะเบียน 1C 183/49 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
04 พ.ย. 2564 สธ 1009/ว 15658 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา IKERVIS เลขทะเบียน 1C 67/59 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
16 พ.ย. 2564 อด 0032.011/8918 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
16 พ.ย. 2564 อด 0032.001/8916 ขอเชิญร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจอัตโนมัติ 5 มิติ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
15 พ.ย. 2564 อด 0032.002/8872 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
17 พ.ย. 2564 อด 0032.003/8936 จัดสรรแบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ สสจ.อุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง
17 พ.ย. 2564 อด 0032.003/8941 ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง
17 พ.ย. 2564 สธ 0232.012/8944 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ต่ออายุ) สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
17 พ.ย. 2564 อด 0032.002/8951 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
17 พ.ย. 2564 อด 0032/17850 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งชมรมเข้าร่วมประกวด อำเภอ/ชมรา TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
17 พ.ย. 2564 อด 0032.008/8967 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนคณะทำงานการประกันคุณภาพทางการพยาบาล ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
17 พ.ย. 2564 อด 0032/012/8763 ขอข้อมูลการใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
17 พ.ย. 2564 อด 0032.003/8937 แจ้งปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Congenital Syphilis)ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
16 พ.ย. 2564 อบ.405-1-2220/64 ขอทราบงประวัติการตรวจแอลกอออร์ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กลุ่มงานการพยาบาล
18 พ.ย. 2564 อด 0032.002/9019 ทบทวนและส่งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม กำกับและคณะทำงานบริหารจัดการตัวชี้วัดงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ QOF ระดับอำเภอและจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
12 พ.ย. 2564 สธ 0416.3/ว135 ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาความรู้พื้นฐานโรคเรื้อนฯ ผ่านโปรขแกรม Leprosy e-Learning ของสถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันราชประชาสมาสัย งานควบคุมโรค
23 พ.ย. 2564 อด 0032.008/9128 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานรังสีวิทยา
19 พ.ย. 2564 อด 0032/1790 เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรรรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
29 พ.ย. 2564 อด 0032.006/8424 ขอเชบิญต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธื์ในประเภท 2 (ภาครัฐ) เพื่อใช้ในปี พ.ศ.2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
16 พ.ย. 2564 สธ 0410.10/ว 2952 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย?ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting กรมควบคุมโรค งานควบคุมโรค
11 พ.ย. 2564 อด 0032.013/8823 ขอความร่วมมมือตอบแบบสำรวจ้สถานการณ์น้ำอุปโภค-บริโภค ในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2565 สสจ.อุดรธานี งานENV
22 พ.ย. 2564 อด 0032.011/9072 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรไดด้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาล และพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
25 พ.ย. 2564 ศธ 02129.สช1.055/36 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะครูและนักเรียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของสถานศึกษา โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ ทีม COVID-19 รพ.
25 พ.ย. 2564 อด 0032.013/9246 ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินเงินมาตรฐาน Green & Clean Hospital ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี งานENV
26 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9272 ขอความอนุพเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมการดำเนินงานโรนคไวรัสตับอักเสบ บีและซี สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ งานควบคุมโรค
26 พ.ย. 2564 อด 0032.003/9263 รายงานกาทรติดเชื้อโควิด -19 ในสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On site สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
26 พ.ย. 2564 อด 0032.009/9269 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานทันตกรรม
29 พ.ย. 2564 อด 0032.013/9360 ขอความร่วมมือกำกับ ติดตจาม การดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรและมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เฉพาะ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
30 พ.ย. 2564 อด 0032.010/9377 ซักซ้อมการยื่นใบลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย
30 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9382 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และรูปแบบในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีโรคโควิด 19 ผ่านรับบอแปพลิเคชั่น และประกาศกำหนดระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ.
30 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9380 แนวปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธเี RT-PCR กรณี การตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
30 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9379 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
30 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9381 แนวทางการติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสในกลุ่มผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางอากาศภายหลังการเปิดประเทศ สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
18 พ.ย. 2564 สธ 0621.02/ว 8130 ขอแจ้งเร่งรัดต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
02 ธ.ค. 2564 อด 0032.011/9461 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 ธ.ค. 2564 อด 0032.012/9427 เร่งรัดการจ่ายยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
01 ธ.ค. 2564 อด 0032.011/9446 ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
30 พ.ย. 2564 อด 0032.011/2416 แจ้งทบทวนแนวทางการขอใช้ระบบข้อมูลการบำบัดระักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
01 ธ.ค. 2564 อด 0032.007/9455 ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เรื่อง แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการ ตามนโยบายยกระดับระบบประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ไม่มีใบส่งสตัว 2 ม. สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
02 ธ.ค. 2564 อด 0032.012/9463 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาระบบบริหการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
01 ธ.ค. 2564 สธ 0233.02/3528 แนวทางการจำหน่ายในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
22 พ.ย. 2564 อด 0032.010/9096 รับย้าย /รับโอน/ข้าราชการ สสจ.อุดรธานี แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย
26 พ.ย. 2564 สปสช.5.38/ว.7573 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
29 พ.ย. 2564 อด 0032/9355 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด หลักสูตร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
29 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9345 การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ทีม COVID-19 รพ.
26 พ.ย. 2564 อด 0032.004/9274 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันเอดส์โลก ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
17 พ.ย. 2564 สธ 1015/ว 184 เปิดรับข้อเสนอทบทวนราคากลางยาในการจัดซื้อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
02 ธ.ค. 2564 อด 0032.006/9462 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชากฏฎหมายใหม่ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
29 พ.ย. 2564 อด 0032.1/ว 10446 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
01 ต.ค. 2564 ตก 0032.301/ว82 ขอความอนุเคราะห์บริจยาคเงินช่วยเหลือครอบครัววีระบุรุษ โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลบ้านตาก แจ้งทุกฝ่าย
15 ต.ค. 2564 สธ 0212/23643 การรับรองผลกาทรติดตั้งระบบ HIS Gateway สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
22 พ.ย. 2564 BMS-LE64-1104 แจ้งการไม่รับรองผลการติดตั้งระบบ HIS Gateway ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
29 ต.ค. 2564 BMS-LE64-1028 ตอบกลับการรับรองผลการติดตั้งระบบ HIS Gateway บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
07 ธ.ค. 2564 อด 1318/2518 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
07 ธ.ค. 2564 อด 1318/2520 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
07 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9548 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณโรค เขตสุขภาพที่8 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
07 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9545 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งในการดำเนินงานวัณโรคระยะแฝง สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
04 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9585 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
08 ธ.ค. 2564 มท 5309.4/กฟย.0.วสม. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้บุัคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสามหมอได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เข็มที่ 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
09 ธ.ค. 2564 อด 0032.007/9653 แจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบประมารรายการอื่นของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์
09 ธ.ค. 2564 อด 0032.011/9643 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
08 ธ.ค. 2564 ตช 0019.(สน)(11).(11 ขอทราบรายละเอียดกุล่มบริการกลุ่มเสี่ยงและการตรวจเชื้อ covid 19 กรณี สิบตำรวจตรีเกียรติศักดิ์ วุฒิสาร สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ งานควบคุมโรค
15 ธ.ค. 2564 อด 0032.011/9706 ขอส่งแผนการออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจงานสาขา Thalassemia สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
09 ธ.ค. 2564 สธ 0233.02/3623 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ R๘Anywhere และการติดตั้ง HISSYNC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
13 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9699 สำรวจข้อมูลคนต่างด้าวที่เดินทางมาจากโซนแอฟริกา สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
13 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9698 มาตรการและแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 สายพันธ์ Omicron สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
09 ธ.ค. 2564 อด 0032/9614 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ุ B.1.1.529 หรือ โอไมครอน สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
13 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9700 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 19 และ22 พฤศจิกายน 2564 สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค
15 ธ.ค. 2564 อด 0032.007/9784 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ผ่านโปรแกรมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
16 ธ.ค. 2564 อด 0032.003/9788 จัดสรรโปสเตอร์แนวทางการดำเนินป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย 2563-2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
16 ธ.ค. 2564 อด 0032.013/9795 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 2564 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานการประกอบกิจการด้านอาหาร ฉ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ งานENV
16 ธ.ค. 2564 อด 0032.013/9792 ขอความร่วมมือดำเนินการให้ข้อมูลการจัดการสุขาภิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลภายใต้การขับเคลื่อนงานโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล งานENV กลุ่มงานโภชนศาสตร์
15 ธ.ค. 2564 อด 1318/2556 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
15 ธ.ค. 2564 สธ 0616/ว 2842 การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ศูนย์เครื่องมือแพทย์
16 ธ.ค. 2564 สธ 0233.04/3639 แจ้งการปรับเปลี่ยนประเภทเตียงและการใช้ยา ในระบบ CO-Ward สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
16 ธ.ค. 2564 อด 1318/2572 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
17 ธ.ค. 2564 อด 1318/2584 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกดันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
17 ธ.ค. 2564 อด 0032.011/9841 ขอเชิญบุคลายกรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานสุขภาพจิตฯ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
17 ธ.ค. 2564 อด 0032.003/9834 ขอเชิญร่งวมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิ๔ีใหม่และชี้แจงโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
20 ธ.ค. 2564 อด 0032.013/9885 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก สสจ.อุดรธานี งานENV
20 ธ.ค. 2564 อด 0032.003/9896 ขอเชิญประชุมหัวหน้างานฝากครรภ์ หัวหน้างานห้องคลอด หัวหน้างานหลังคลอด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
20 ธ.ค. 2564 อด 0032.003/9897 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ข้อมูล preterm LBW BA TSH และสาเหตุทารกตายปริกำเนิด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
15 ธ.ค. 2564 อด 0032.009/9757 ขอความอนุเคราะห์ในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานทันตกรรม
14 ธ.ค. 2564 สปสช 5.38/ว.8059 ด่ว แจ้งปรับปรุงโปรแกรม UCAutentication 2565 สำหรับเข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
16 ธ.ค. 2564 อด 1318/2573 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ศปถ.อำเภอวังสามหมอ กลุ่มงานการพยาบาล
21 ธ.ค. 2564 ศธ 04177.20.166/70 ขอความอนุเคราะห์ทางโรงพยาบาลวังสามหมอ ช่วยตรวจคัดกรองด้วย Tese Kit(ATK) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนก่อนเปิดเรียน On Site โรงเรียนดงง่ามนางาม สพป.อุดรธานี เขต 2 ทีม COVID-19 รพ.
07 ธ.ค. 2564 อด 0032.1/10704 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบประชุมทางไกลเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในด้านมาตรฐานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
07 ธ.ค. 2564 อด 0032.1/10705 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบประชุมทางไกลเรื่อง ภาวะผู้นำและพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 8 โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
09 ธ.ค. 2564 อด 0032.004/9616 ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานการตรวจค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สสจ.อุดรธานี งานควบคุมโรค งานควบคุมโรค
01 ธ.ค. 2564 สปสช.6.70/ว.7706 แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ที่มีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
21 ธ.ค. 2564 อด 0032.007/9926 ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
22 ธ.ค. 2564 อด 0032.008/9957 แจ้งการปรับเปลี่ยนประเภทเตียงและการใช้ยา ในระบบ Co-ward สสจ.อุดรธานี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
22 ธ.ค. 2564 อด 0032.008/9977 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมทบทวนมาตรฐานทางการพยาบาลและระบบบริการในสถานพยาบาล ประจำปร 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล
27 ธ.ค. 2564 อด 0032.012/10097 ประชุม ติดตามการจ่ายยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค